Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

 

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г.

Допустими кандидати:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

-– да са микро, малко и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия.

– да имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея.

Допустими дейности:

Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими разходи:

 1. Осигуряване на колективни средства за защита;
 2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
 3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Интензитетът на помощта – 100 %,

Размер на помощта:

 • Минимален размер на помощта – 3 000 лв.
 • Максималният размер на помощта ще бъде диференциран според категорията на предприятието – микро, малко или средно, както следва:
 • микро – 15 000 лв.
 • малки – 30 000 лв.
 • средни – 75 000 лв.

Максимална продължителност на проектите – 9 месеца.

ВАЖНО!

 • Включени са финансови и технически параметри за оценка, с което пададените проектни предложения ще бъдат оценявани по тези критерии и ще бъдат одобрявани за финансирани, единствено кандидатите, които ги покриват максимално.
 • Принципът “първи подал – първи по право” по настоящата процедура няма да важи!

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме