ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ

Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;

3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);

4) Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в един от следните сектори и кодове по КИД:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими дейности:

– Дейности за подобряване на производствения капацитет

– Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие

– Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса

Допустими разходи:

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи.

3) Разходи за услуги в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др..

Финансиране:

– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 35-70 % – зависи от района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието; вида на финансираната дейност;

– Минимален размер на помощта: 100 000 лв.;

– Максимален размер на помощта: 1 000 000 лв..

Период за прием на проекти: октомври – декември 2018 г.

Бюджет: 150 598 910 лв.

Изтегли PDF