№ BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 1. Цели на подмярката:

Подмярка 4.1  има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

 1. Кой може да кандидатства по подмярка 4.1?

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

– Регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.

– Групи и Организации на производители.

Важно! Кандидатите следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

 • Колко е финансовото подпомагане?

Осигурени са 215 880 000 евро/ 422 218 104 лв. от:

 • 149 160 000 евро публични средства и
 • 66 720 000 евро по линия на инструмента за възстановяване EURI / NextGeneration EU.

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

Минимален размер на едно проектно предложение 15 000 евро/ 29 337лв.

Максимален размер на един кандидат по мярката е 1.5 мил. Евро. / 2 933 700 лв.

Подпомагане се предвижда по следния начин:

4 За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 мил. Евро, БФП до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта, с възможност за увеличаване:

 • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation с още до 25%. Това са инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника,;
 • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10%

4 За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1.5 мил. Евро, БФП до 35% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта, с възможност за увеличаване:

 • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation с още до 25%. Това са инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника;
 • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10%

Важно! Максималния размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием, проведени лед 01.01.2021г. е в рамките на 250 хил. евро./ 488 950лв.

Разходите за земеделска техника не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

Разходи за инвестиции, попадащи в Приложение № 1, се отчитат изцяло към бюджета по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

 

 1. За какво може да се кандидатства по подмярка 4.1?

По наредба са допустими материални инвестиции за:

 • Модернизация и механизация – закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция – силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция – ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда – машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност – активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване и отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. капково напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти.

По наредба са допустими нематериални инвестиции за:

 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

           

 1. Срок за изпълнение на проекта
 2. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ.
 3. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?

Приоритетите по подмярка 4.1 са свързани с извършването на инвестиции:

 1. за преработка на суровини от чувствителни сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“;
 2. Кандидати, които до момента не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 в програмен период 2014-2020;
 3. Кандидати, които през 2020 г. отчитат намаление от поне 20% в приходите от продажба на преработени продукти спрямо 2019 г.;
 4. Проекти, които се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства;
 5. Проекти, които имат принос за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване:
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти;
 • Проектни предложения с включени най-малко 35% инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство;
  •   Проектни предложения с включени най-малко 15% инвестиции за опазване на околната среда включително ВЕИ.
 • Проектни предложения с включени най-малко 30% инвестиции в иновативни за стопанството технологии.
 • Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000

 

Крайна дата за  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 23.07.2021г., 17:30 ч.

 

ВАЖНО: Начин на кандидатстване – електронно през системата ИСУН.