УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Дългоочакваната процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 вече е ОБЯВЕНА за кандадтстване

ВАЖНО!!!

Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

По процедурата са допустими следните видове разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) ще е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Удължен е срока за кандидатстване по програма “ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ”

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 на  17.02.2020 г. отвори Втората покана за представяне на предложения по програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“, компонент “Иновации за зелена индустрия”. Крайният срок за кандидатстване беше 04 юни 2020 г.

Ръководният орган на програмата взе решение СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕН. Новият срок за кандидатстване е 30 септември 2020 г.

Програмата финансира инициативи, предложени от български предприятия в област „Зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме.

Български компании, които имат желание да кандидатсват по тази програма може да се свържат с нас на посочените координати в секция контакти. Ние от консултантска фирма „Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс“ ЕООД ще Ви запознаем подробно с условията и възможностите на програмата, както и ще ви съдействаме за кандидатстването като подготвим необходимите документи.

Процедура „Дигитализация на МСП“ е обявена за обществено обсъждане

Дългоочакваната процедура по ОПИК, Дигитализация на МСП беше обявена за обществено обсъждане от Управляващия орган на програмата.

Тази процедура цели да инвестира в развитието на управленския капацитет и растеж на МСП. Това може да бъде постигнато, чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият размер на бюджета по процедурата е 30 000 000 евро/ 58 674 900 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект може да бъде – 50 000 лева, а максималния размер – 391 166 лв.

Максималният интензитет на помощта ще бъде – 70 %.

Условията, на които кандидатите трябва да отговарят, за да могат да кандидатстват са:

 • Кандидатът е съществуващо предприятие, което е търговец по смисъла на ТЗ или ЗК.
 • Кандидатът трябва да има минимум три приключени финансови години (2019, 2018 и 2017г.);
 • Кандидатът да е микро, малко и/или средно предприятие по смисъла на закона за МСП, чл.3 и чл. 4;
 • Кандидът трябва да има реализиран минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) в зависимост от категорията на предприятието.

Кандидатът трябва да развива своята основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП 2014-2020 групи сектори, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства;
 • Интензивни на знание услуги;
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Допустимите дейности са свързани с въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии и услуги в предприятията. Очакванията са това да допринесе за по-доброто планиране и управление на процесите. По-висока производствена ефективност,  по-оптимизирано използване на ресурсите в предприятията, по-качествени и съобразени с нуждите на клиентите продукти/услуги. Посоченото  ще се отрази положително на потенциала за растеж и износ на МСП, правейки ги по-конкурентоспособни и устойчиви на динамично променящата се бизнес среда.

Повече информация за процедурата може да намерите тук.

Предложения и коментари по публикуваните проекто документи на официалната страница на програмата могат да се изпращат в срок до  13.03.2020г.  (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg

 

Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс е одобрен доставчик на ИКТ услуги по ваучерната схема на ИАНМСП

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, инициира пилотна ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги.

От тези услуги могат да се възползват:

 • микро, малки или средни предприятие по смисъла на ЗМСП, които не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
 • регистрирани в България търговци по смисъла на ТЗ;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности – високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Желаещите предприятия-кандидати трябва да имат предварително избран доставчик, който ще им извърши избраната услуга.

Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс е одобрен доставчик на ИКТ услуги по тази ваучерна схема.

Всяко предприятие, което отговаря на зададените условия може да се възползва от предоставената възможност на програмата и да направи запитване към нас за следните услуги:

 Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

 

Повече информация за схемата може да научите тук

 

Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс Ви кани на Международен бизнес форум “Научно-изследователска и развойна дейност: нарастващи пазари и възможности за сътрудничество“

 

От 20 до 25 април 2020г. във Вашингтон, САЩ ще се проведе Международен бизнес форум „Научно-изследователска и развойна дейност: нарастващи пазари и възможности за сътрудничество“, с организатори Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс ЕООД, в партньорство с F3 Global Advisory Group LLC , Посолството на Република България в САЩ и Американо – Български център за иновации и трансфер на технологии.

Бизнес форумът ще се състои по време на Седмицата на иновациите – 20-25.04.2020г. във Вашингтон. Той ще включва еднодневна конференция (23 април в Посолството на Република България във Вашингтон), съпътстващи събития към нея – презентации, кръгли маси и B2B срещи между участниците  и изложение в което ще може да представите своите продукти, услуги, бизнес идеи.

Целта на този международен бизнес форум е да се създадат международни партньорства с американски университети, частни компании, публични организации за ефективно позициониране на американския пазар и за реализиране на трансфер на технологии и съвместни иновационни и бизнес проекти. Целта е да се използва иновационния  потенциал на американския бизнес и университети за да се подпомогнат бизнес развитието и пазарните позиции на компании и изследователи от Африка и Източна Европа, вкл. и от България.

В резултат  на установените партньорства още в рамките на форум  може да се стартират съвместни иновационни или бизнес проекти и това да даде чувствителен тласък на реализацията на вашите бизнес планове.

Бизнес форум ще даде, както знание за използване на различните форми и възможности за трансфер на технологии, изследователски проекти, развитие на иновации и възможности за маркетинг в САЩ, така и възможност за директни лични контакти с потенциални партньори от Азия, Латинска Америка, Източна Европа, Карибите и Близкия изток.

Конференцията се провежда под официалния патронаж на Посланика и Българското посолство в САЩ.

На съпътстващите събития и по време на Конференцията ще вземат участие международни делегации на високо равнище от областите на финансите, селско стопанство, околна среда, научно изследователски центрове, университети и фирми във всички сфери на икономиката.

Срок за регистрация на участниците до 10 март 2020г.

За повече информация и подробности можете да се свържете с нас.

От тук може да видите поканата и програмата за събитието.

Отворена за кандидатстване е Инструмент “INNOWWIDE“, финансират от “HORIZON 2020”

 

Инструментът „INNOWWIDE“, финансират от “HORIZON 2020” е насочена към малки и средни предприятия, коята цели да изведе иновативни европейски МСП на преден план на международните пазари чрез финансиране на проекти за оценка на жизнеспособността (VAP) в сътрудничество с местните заинтересовани страни, създавайки условия за увеличаване на усвояването на европейски иновативни решения на пазари извън Европа.

INNOWWIDE следва подход, насочен към МСП отдолу нагоре, без конкретни теми, които да бъдат предварително определени.

Допустими кандидати:

МСП, включително млади компании и стартиращи фирми от всеки сектор.

Бенефициентът трябва да бъде „ предприятие “(бизнес корпорация, кооперация), което се занимава с икономическа дейност (продажба на продукти или предоставяне на услуги на пазара на определена цена).

Бенефициентът трябва да бъде установен в държава-членка на ЕС или страна, свързана с Хоризонт 2020.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Проектите трябва да бъдат в предварителна фаза на международно сътудничество за научноизследователска и развойна дейност.
 • Да са включени дейности за развитие на продуктовия пазар, извършена от Европейско иновативно МСП, заедно с поне един местен стратегически партньор, ангажиран като подпизпълнител на внедряването – напр. Доставчик, , клиент, краен потребител, доставчик на изследвания или допълнителен разработчик на технологии.
 • Да са включени голямо разнообразие от дейности за изследване на практическата , технологичната и търговска жизнеспособност на предложеното иновативно решение.
 • Проекта да бъде на стойност не по-малко от 86 000 EUR, като с безвъзмездна помощ ще бъдат финансирани до 60 000 EUR.
 • Да бъде определена трета страна като пилотен пазар на иновацията, както и да има предварително избран поне един стратегически партньор.

Допустими дейности:

 1. Подготвителна работа за съвместно създаване и усвояване на технологии (иновации и услуги) 
 2. Прогнознo изследване на пазара 

БФП по процедурата (в лв.) за проектРазмер на БФП: 60 000 EUR

Максималният интензитет на помощта е: 70% от допустимите разходи, но не повече от 60 000 EUR.

Срок за кандидатстване Програмата е отворена за кандидатстване от 08:00GMT на 15.01.2020 до 31.03.2020 – 20:00 GMT.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .

ИАНМСП ще стартира пилотна ваучерна схема за малки и средни предприятия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще стартира пилотна ваучерна схема за малки и средни предприятия

 

ИАНМСП до края на май ще стартира пилотна ваучерна схема за малки и следни предприятия. Схемата ще бъде за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) с цел улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ.

Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Към настоящият момент тече процедура за одобрение на доставчици, от които желаещите кандидати/фирми могат да избират.

Кои фирми могат да се възползват от тази възможност?

 • да са регистрирани в България търговци по смисъла на ТЗ;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на ЗМСП и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
 • да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, ЗУСЕСИФ;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности – високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Видове услуги, за които може да се кандидатства:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:

 • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
 • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

 Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

 • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
 • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги. Целта е да се осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
 • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация.

 Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

 Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата.

Различните видове групи ваучери са с различна номинална стойност.

 

За повече информация може да прочетете тук