Нови възможности за финансиране и подкрепа на Вашия бизнес

Изготвяне на анализ, доклад и препоръки за потенциала на Вашата компания.

С настъпването на  новия програмен период 2021-2027г. предстоят множество нови възможности за финансиране за подкрепа на бизнеса, включително и допълнителни средства за възстановяване от COVID кризата. Очакваното финансиране ще бъде в различни направления : наемане и квалифициране на персонал, закупуване на ново оборудване, дигитализация и оптимизация на бизнес процесите, постигане на ресурсна и енергийна ефективност.

Много  често, между излизането на поканата за кандидатстване по определена процедура  и крайния срок за кандидатстване, времето е малко и това затруднява подготовката на проектите, а и на самите компании съобразно изискванията.

Нашия екип от професионалисти в Европейските проекти и експерти във финансите, бизнес анализите и стратегическото планиране Ви предлага предварителни консултации и анализ на потенциала на вашата компания за получаване на европейско финансиране през новия програмен период. Услугата ни включва анализ на нуждите и специфичните потребности на бизнеса Ви, оценка на оперативния, финансов и административен  капацитет, анализ възможностите за финансиране на идентифицираните потребности на бизнеса Ви за целия период 2021-2027. Така ще избегнете риска да пропуснете някоя подходяща възможност или да бъдете отхвърлени поради липса на капацитет.

Предлагаме Ви промоционално изготвяне на анализ. Всички компании свързали се с нас до 15 април 2021г. ще имат възможност да получат тази услуга безплатно.

В предвид настоящата обстановка, при проявен интерес от Ваша страна, имаме готовност да извършим консултацията и анализа посредством Zoom срещи.

Екипът на Би Ти Иновейшънс ЕООД е на Ваше разположение.

С пожелание за успешна нова година и още по-успешен нов програмен период!

 

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни отвори за кандидатстване мярка 1.1.1 „Подкрeпа за внедряване на иновации в предприятия”

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения 30.12.2020 г., 17.00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения 31.03.2021 г., 17.00 часа.

 

Цел на настоящата процедура е насърчаване на внедряването на иновации в предприятията на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“. Тя ще бъде насочена основно към внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели.

Малките и средни предприятия са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на МСП на тези територии. Целта е преодоляване изразените негативни процеси по отношение на възможностите за развитие.

В резултат на подкрепените дейности се очаква нарастване на дела на предприятията, които самостоятелно внедряват и разпространяват иновации. Прогнозира се повишаване на иновационният им капацитет и конкурентоспособност.

Основните предизвикателства,  засягат необходимостта от създаване на заетост  и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и доходите на населението на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

За повече информация по процедурата тук

 

Нова процедура “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

 

 

Със 156 000 000 лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат  финансирани микро, малки и средни предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на наложените противоепидемични мерки.

От 21 декември 2020г. бизнесът,  затворен или ограничен ще може да подава в Националната агенция по приходите (НАП) заявления за отпускане на финансова помощ. Сумата ще се изчислява въз основа на процент от оборота на конкретните обекти,  който е реализиран за периода на 2019г., съответстващ на периода,  през който обектите са преустановили дейност през 2020г.  Ако обектите не са функционирали през 2019г. базата за определяне на помощта е оборотът за октомври 2020г.

Процентът от оборота може да бъде 10 или 20% в зависимост от вида на извършваната дейност, като не е необходимо съфинансиране от страна на предприятията.

Предвижда се самите кандидати да посочват оборотите си (без включеният ДДС). В тях ще попадат две категории приходи:

-отчетените на фискални устройства;

-банковите транзакции.

Техният сбор за въпросните дати ще бъде базата,  от която ще се изчисли процентно  БФП.

Бенефициенти по програмата ще са  микро, малки и средни предприятия с брой на служителите до 250, регистрирани преди 1 октомври 2020г.  Това включва юридическите лица и едноличните търговци.

С 10% от оборота ще бъде подпомогната търговията на дребно в Моловете.  Останалите засегнати предприятия попадат в групата за подпомагане с 20 процента.

Дейността на предприятието може да  попада в ограничителните действия на първата заповед  и приложимият период е 14 ноември – 30 ноември; може да попада в мерките от втората заповед и приложимият период е от 27 ноември до 21 декември. А ако дейността на фирмите попада в обхвата и на двете заповеди приложимият времеви период е от 14 ноември до 21 декември 2020г.

Кандидатите ще могат да използват портала за електронни услуги на НАП (с въвеждане на електронен подпис и данните към него) и специално разработена за тази цел електронна услуга. След идентифициране в портала на НАП заявленията ще бъдат автоматично прехвърляни към сайта на ИСУН (на него кандидатът ще попълва заявлението си).

Всяко предприятие ще може да кандидатства с един проект, който включва всички негови обекти, засегнати от временните ограничителни мерки.

Очаква се допълнителна информация за всички останали подробности.

 

 

УО на ОПИК публикува списъците от оценката по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Приключи  работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения за финансиране по процедура  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъците на одобрените ,резервните и отхвърлените проектни предложения.

Целта на процедурата е осигуряване на оборотни средства за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и запазване на заетостта.

От включените в оценка общо 1892 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1703 бр.проектни предложения. Общата препоръчана от комисията  безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения  е в размер на:233 645 650.49 лева или 119 461 124.17 евро

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени с писма и поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

В случай на отпадане  на някои от кандидатите, безвъзмездна финансова помощ ще бъде предоставена на кандидатите от списъците с резервните проектни предложения.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата  той ще  бъде разпределен за резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

На кандидатите, чийто проектни предложения са включени в списъка за отхвърляне, са посочени конкретните основания за това.

 • Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всяко от тях, съгласно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата за сектори B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S; може да откриете тук
 • Списъци с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране за сектори C, F, G, H, I и L, може да откриете тук
 • Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им отнасящ се до всички сектори, може да откриете тук

 

Подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

Целево подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

 

ОПИК представи директно подпомагане на Министерство на транспорта и Министерство на туризма за целево финансиране на предприятия в автобусния сектор и туристическия сектор, особено засегнати от пандемията Ковид-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на туризма с бюджет от 10 милиона лева  по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“. По този начин ще може да се стартира с изпълнението на предвидените по процедурата дейности за подпомагане на българските МСП в туристическия сектор, които извършват дейност като туроператори или туристически агенти. Средства ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.

Общият бюджет е в размер на 30 млн. лева, като средствата ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

За повече подробности вижте резюметата:

Резюме Автобусен превоз – Ковид 19

Резюме Туристически агенти и туроператори – Ковид 19

Отворена е за кандидатстване процедурата за обособяване на Декски кътове на работните места

Управляващият орган публикува официалните насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, финансирана по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

По настоящата процедура ще могат да кандидатстват Работодатели и институции от централната и местната власт за създаване на детски кътове на работното място. Основната цел на процедурата „Детски кътове“ е да бъдат създадени възможности за получаване на услуги за децата на служителите. До петима работодатели могат да кандидатстват в партньорство за създаването на общ детски кът. Всеки новосъздаден детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца. Детегледачите ще бъдат наемани чрез Бюрата по труда, като при необходимост, ще преминават обучение. Възнаграждението им ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни, като по проектите ще се поема възнаграждението им за период до 12 месеца.

Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите трябва да предвидят съфинансиране при изпълнението на проектите си, което зависи от големината на фирмите. Големите предприятия могат да получат финансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – до 80% от разходите, а микро- и малките предприятия – до 90% от разходите за реализиране на проекта. Бюджетът на операция „Детски кътове“ е 15 млн. лв.

Крайният срок за представяне на предложенията е 15 декември 2020 г., 17.30 ч.

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме

На 07.08.2020г. е обнародвана Наредбата, касаеща приема по новата извънредна Мярка 21 на ПРСР 2014-2020“

Кандидатстване по Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от Ковид-19“  от ПРСР

Процедурата има за цел гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства; осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти и запазване здравето на заетите в селското стопанство.

Мярка 21 ще се прилага с 3 подмерки

Подпомагането по новата мярка 21 ще се предоставя в три подмерки:

 1. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1” – за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство” за културите от Приложение № 1 (Приложение № 1 „Подпомагани култури“ от Наредбата), “Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и/или “Пчеларство”. Изтегли Резюме от тук.
 2. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2” – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за други култури, различни от тези в Приложение № 1 (от Наредбата), и/или сектор „Животновъдство“ за свине и птици; Изтегли Резюме от тук.
 3. “Изключителна и временна подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) и ОП COVID 3” – за микро, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и признати групи и организации на производители. Изтегли Резюме от тук.

Кандидатите по подмерки COVID 1 и COVID 2 подават заявление за подпомагане за съответната подмярка (съгласно Приложение № 5 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ за кандидати по подмярка COVID 1, съответно Приложение № 6 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ  за кандидати по подмярка COVID 2) в общинска служба по земеделие (ОСЗ) по:

 1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
 2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Заявлението за подпомагане се разпечатва в 2 екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Датата на разпечатване на заявлението се счита за дата на подаване на подписаното заявление за подпомагане в ДФЗ – РА. Приетите заявления получават идентификационен номер.

Кандидатите по подмярка COVID 3 подават заявление за подпомагане (съгласно Приложение № 7 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ за кандидати по подмярка COVID 3) в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по местонахождение на стопанството/предприятието или по адрес на управление. Когато стопанството/предприятието на кандидата се намира на територията на различни ОД на ДФЗ, заявлението за подпомагане се подава в една от тях по избор на кандидата или по адрес на управление. Приетите заявления за подпомагане получават идентификационен номер с отбелязана дата на подаване.

БИЗНЕС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ИНОВЕЙШЪНС ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК

 

Фирма БИЗНЕС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ИНОВЕЙШЪНС ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-4840-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ”

Срок на изпълнение: 3 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 10 000лв., от които 8 500лв. Европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране

Главна цел: “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”

 

Дата на стартиране на проекта:  17.07.2020г.

Дата на приключване на проекта: 17.10.2020г.

Отворена е за кандидатстване процедурата за подкрепа на СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващия орган на ОПИК обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на помощта предвидена за тази процедура вече е увеличен на 200 000 000 лева.

Кандидати могат да бъдат:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

– да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;;

– да са средни предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

–  да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв

– са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС , подавана към НАП;

– да не са в затруднено положение към 31 декември 2019 г.

Изисквания към кандидатите:

– Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;

– Да имат минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 1 000 000 лв.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, вкл. следните примерни разходи:

 • за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

Разходи могат да се предявяват за възстановяване за 3 месеца

Размера на помощта ще бъде:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 150 000 лева.

Заявената помощ не може да надвишава 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Кандидатстването по настоящата процедура ще се извършва през електронната система (ИСУН), чрез подписване с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за кандидатстване е 24.08.2020 г., 16:30 часа.

След двете обществени обсъждания процедурата претърпя редица промени.

Включени са финансови и технически параметри за оценка, с което пададените проектни предложения ще бъдат оценявани по тези критерии и ще бъдат одобрявани за финансирани, единствено кандидатите, които ги покриват максимално.

Принципът “първи подал – първи по право” по настоящата процедура няма да важи!

Бюжетът на процедурата е  разделен по сектори. Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни  за броя на средните предприятия във всеки от секторите.

 

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме

 

Кандидатстване по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР

Стартира „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“ чрез модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на:

58 674 000 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи е 977 900 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.

 

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими кандидати са земеделски стопани или групи или организации на производители., които имат икономически размер на стопанството над 8 000 евро измерен в стандартен производствен обем.

Допустими дейности:

а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

в) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.

Допустими разходи:

 • Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство.
 • Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.
 • Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
 • Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 9.
 • Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
 • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 • Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 8, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

Краен срок за кандидатсване по процедурата: 30.09.2020 г. 17:30 ч.

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме