Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап Административно съответствие и допустимост по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по ОПНОИР

На 01.04.2021г. в сайта на ОПНОИР беше публикуван списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, който може да разгледате от тук.

В списъка са включени проекти, които не са отговорили на част от критериите за допустимост, като за всяко са посочени конкретните основания за отпадане.

Всички проекти които са преминали успешно административната оценка в своите профили в ИСУН са в статус Допуснат до ТФО (техническа и финансова оценка).

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок, чрез модул “Комуникация” в ИСУН 2020, като с подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени към него вследствие на изискана от оценителната комисия допълнителна информация/разяснения на база на установени нередовности, непълноти или неясноти по представените документи.

Всички подадени проектни предложения от нашата фирма „Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс“ ЕООД продължават към Финансова и техническа оценка.

За втори път ще се предостави подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 по ПМДР

Втори прием по ПМРД за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури и производители на риба и други водни организми е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 3 186 625.22 лв,

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лв.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ на един кандидат е до 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г. (сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

 

Подпомагането по тази процедура се предоставя за:

 • разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
 • разходи за съхранение;
 • разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги);
 • разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Допълнителна информация и резюме тук

Допълнителна информация и резюме тук

 

Кандидатстването ще е само през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз – ИСУН и ще важи правилото на първи подал – първи по право до изчерпване на средствата по двете процедури.

 

Най-желаната мярка по ПРСР 4.2 отваря в началото на 2021г.

Нов прием през 2021г. по мярка 4.2 за преработватели на земеделска продукция.

Земеделското министерство готви с предимство приемите по 4 мерки от ПРСР, сред които е и мярка 4.2. Предвижда се с приоритет да бъдат чувствителните сектори, както и да отпадне предимството на селските район. Ще се финансират проекти за инвестиции, свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси. Насърчава се и подкрепата към кандидати, които имат затворен цикъл на производство чрез преработка на собствени суровини, както и на цели групи и организации на производители.

 

Проектът на земеделското министерство потвърждава, че приоритет ще се дава на фермери от чувствителните „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Важно условие е над 75% от обема на преработваните суровини да идват именно от тези сектори. Максималният брой точки тук е 10.

 

Приоритетни ще са проектните предложения с интегриран подход. Тук точки се дават за проекти на:

•     Групи/организации на производители (10 т.);

•     Кандидати, които до момента не са получавали подпомагане по подмярка 4.2 в този програмен период (10 т.);

•    Регистрирани стопани, като 100% от обема за преработка са произведени в стопанството на кандидата (10 т.). Същото важи и в случая, когато кандидатства група или организация.

•    Кандидати, които през финансовата 2020 г. са реализирали приходи от износ и/или вътрешнообщностни доставки на селскостопански продукти или преработени такива (5 т.);

•    Кандидати, които през 2020 г. отчитат намаление от поне 20% в приходите от продажба на преработени продукти спрямо 2019 г. (5 т.).

 

Проекти, които ще осигурят запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място ще бъдат оценени с 3 т.. А когато дейностите по проекта ще се изпълняват в област/и, където нивото на безработица е над средното за страната по данни за 2020 г., точките са 2.

 

По подмярка 4.2 може да се кандидатства и ако проектното предложение има принос за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Ще се подпомагат:

 • Инвестиции за биологично производство, като условието е над 75% от обема на планираната за обработка суровина да е биологично сертифицирана и произведената продукция, посочена в бизнес плана, също да бъде с биосертификат (15 т.);
 • Инвестиции за безопасни условия на труд, като най-малко 5% от допустимите разходи трябва да са свързани точно с такива мерки (3 т.);
 • Инвестиции за опазване на околната среда или за иновативни технологии – цифровизация, ВЕИ, автоматизация, модернизация. Важно е най-малко 45% от разходите да водят точно към това (25 т.).

По подмярка 4.2 ще се подпомагат проектни предложения, събрали не по-малко от 25 точки. Отново подчертаваме, че посочените критерии за оценка са на фаза проект.

 

Нови 51 милиона лева безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти

На 08.02.2021г. се отваря за кандидатстване мярка за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, като администратор е МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Те ще се предоставят съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8 май 2020 г. и 29.06.2020 г. и C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г.

Министерство на туризма публикува проект на насоки 01.02.2021г. и на 08.02.2021г. мярката ще се отвори за подаване на заявления от желаещите кандидати.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. като се дава приоритет за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 51 милиона лева. Финансовата помощ за един кандидат ще е до 4% от оборота за 2019 г., представляващ нетните приходи от продажби, оповестени в годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството, но не повече от 1 564 664,00 лв. (800 000 евро).

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Допустими разходи:

 • Средства за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.
 • Туроператорът/туристическият агент следва да разполага с доказателства, че разходите, подлежащи на компенсиране, не са възстановени към датата на получаването на помощта, и въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че няма да бъдат възстановени на по-късен етап, както и че не са покрити от застраховка.
 • Извършени през периода разходи за основната дейност.

 

Не е допустимо предприятие, което има задължения по влезли в сила актове и/или има разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата, като тази факти ще се проверяват служебно.

За допълнителна информация се свържете с нас, резюме на мярката може да откриете тук!

Започват акредитациите по Програма „Еразъм“, сектор „Младеж“.

Ако Вашата институция/организация планира да участва в проекти за обмен в образователните сектори и има интерес към различните сфери на програмата  „Еразъм“, то планираната акредитация може да улесни постигането на Вашата цел.

В рамките на тази програма, всяка година Европейският съюз финансира възможности за професионално образование, обучение и практика в различни училища и университети. Изградено е регламентирано сътрудничество, което насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации и междукултурен обмен.

За първи път стартира платформа за акредитация по програма Еразъм. Целта на тази акредитация е да подпомага образователни институции и организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество и които планират редовно да осъществяват дейности за мобилност с учебна цел.

Екипът от наши експерти  предоставя услуга по подготовката на документите и кандидатстване за получаване на акредитация. Краен срок за подаване на предложенията е 31 декември 2021г., 13.00ч., но оценяването на кандидатурите и предоставянето на акредитация е постоянен процес.

Достатъчно е организациите да бъдат акредитирани веднъж, за да получат по-пряк достъп до възможности за финансиране по линия на Ключова дейност 1 в сектор Училищно образование за седем годишния период на програмата.

Всяка акредитация по „Еразъм“ обхваща една от трите сфери на образование:

-училищно образование

-професионално образование и обучение

-образование за възрастни

„Еразъм“ акредитации могат да получат всички заинтересовани легитимни организации и не е необходимо да имат предишен опит по програмата.

От кандидатстващите организации ще се изисква да определят своите дългосрочни цели и план по отношение на дейностите, които да бъдат подкрепени със средства по програма „Еразъм“, очакваните ползи, както и своя подход към управлението на проектите.

За да се гарантира реалистично планиране, планът за дейност, представен като част от заявлението, може да обхваща период от три до седем години и ще бъде актуализиран периодично.

Акредитацията може да бъде прекратена по всяко време, в случай че организацията престане да съществува или по споразумение между Националната агенция и акредитираната организация.

Нови възможности за финансиране и подкрепа на Вашия бизнес

Изготвяне на анализ, доклад и препоръки за потенциала на Вашата компания.

С настъпването на  новия програмен период 2021-2027г. предстоят множество нови възможности за финансиране за подкрепа на бизнеса, включително и допълнителни средства за възстановяване от COVID кризата. Очакваното финансиране ще бъде в различни направления : наемане и квалифициране на персонал, закупуване на ново оборудване, дигитализация и оптимизация на бизнес процесите, постигане на ресурсна и енергийна ефективност.

Много  често, между излизането на поканата за кандидатстване по определена процедура  и крайния срок за кандидатстване, времето е малко и това затруднява подготовката на проектите, а и на самите компании съобразно изискванията.

Нашия екип от професионалисти в Европейските проекти и експерти във финансите, бизнес анализите и стратегическото планиране Ви предлага предварителни консултации и анализ на потенциала на вашата компания за получаване на европейско финансиране през новия програмен период. Услугата ни включва анализ на нуждите и специфичните потребности на бизнеса Ви, оценка на оперативния, финансов и административен  капацитет, анализ възможностите за финансиране на идентифицираните потребности на бизнеса Ви за целия период 2021-2027. Така ще избегнете риска да пропуснете някоя подходяща възможност или да бъдете отхвърлени поради липса на капацитет.

Предлагаме Ви промоционално изготвяне на анализ. Всички компании свързали се с нас до 15 април 2021г. ще имат възможност да получат тази услуга безплатно.

В предвид настоящата обстановка, при проявен интерес от Ваша страна, имаме готовност да извършим консултацията и анализа посредством Zoom срещи.

Екипът на Би Ти Иновейшънс ЕООД е на Ваше разположение.

С пожелание за успешна нова година и още по-успешен нов програмен период!

 

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни отвори за кандидатстване мярка 1.1.1 „Подкрeпа за внедряване на иновации в предприятия”

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения 30.12.2020 г., 17.00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения 31.03.2021 г., 17.00 часа.

 

Цел на настоящата процедура е насърчаване на внедряването на иновации в предприятията на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“. Тя ще бъде насочена основно към внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели.

Малките и средни предприятия са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на МСП на тези територии. Целта е преодоляване изразените негативни процеси по отношение на възможностите за развитие.

В резултат на подкрепените дейности се очаква нарастване на дела на предприятията, които самостоятелно внедряват и разпространяват иновации. Прогнозира се повишаване на иновационният им капацитет и конкурентоспособност.

Основните предизвикателства,  засягат необходимостта от създаване на заетост  и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и доходите на населението на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

За повече информация по процедурата тук

 

Нова процедура “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

 

 

Със 156 000 000 лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат  финансирани микро, малки и средни предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на наложените противоепидемични мерки.

От 21 декември 2020г. бизнесът,  затворен или ограничен ще може да подава в Националната агенция по приходите (НАП) заявления за отпускане на финансова помощ. Сумата ще се изчислява въз основа на процент от оборота на конкретните обекти,  който е реализиран за периода на 2019г., съответстващ на периода,  през който обектите са преустановили дейност през 2020г.  Ако обектите не са функционирали през 2019г. базата за определяне на помощта е оборотът за октомври 2020г.

Процентът от оборота може да бъде 10 или 20% в зависимост от вида на извършваната дейност, като не е необходимо съфинансиране от страна на предприятията.

Предвижда се самите кандидати да посочват оборотите си (без включеният ДДС). В тях ще попадат две категории приходи:

-отчетените на фискални устройства;

-банковите транзакции.

Техният сбор за въпросните дати ще бъде базата,  от която ще се изчисли процентно  БФП.

Бенефициенти по програмата ще са  микро, малки и средни предприятия с брой на служителите до 250, регистрирани преди 1 октомври 2020г.  Това включва юридическите лица и едноличните търговци.

С 10% от оборота ще бъде подпомогната търговията на дребно в Моловете.  Останалите засегнати предприятия попадат в групата за подпомагане с 20 процента.

Дейността на предприятието може да  попада в ограничителните действия на първата заповед  и приложимият период е 14 ноември – 30 ноември; може да попада в мерките от втората заповед и приложимият период е от 27 ноември до 21 декември. А ако дейността на фирмите попада в обхвата и на двете заповеди приложимият времеви период е от 14 ноември до 21 декември 2020г.

Кандидатите ще могат да използват портала за електронни услуги на НАП (с въвеждане на електронен подпис и данните към него) и специално разработена за тази цел електронна услуга. След идентифициране в портала на НАП заявленията ще бъдат автоматично прехвърляни към сайта на ИСУН (на него кандидатът ще попълва заявлението си).

Всяко предприятие ще може да кандидатства с един проект, който включва всички негови обекти, засегнати от временните ограничителни мерки.

Очаква се допълнителна информация за всички останали подробности.

 

 

УО на ОПИК публикува списъците от оценката по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Приключи  работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения за финансиране по процедура  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъците на одобрените ,резервните и отхвърлените проектни предложения.

Целта на процедурата е осигуряване на оборотни средства за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и запазване на заетостта.

От включените в оценка общо 1892 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1703 бр.проектни предложения. Общата препоръчана от комисията  безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения  е в размер на:233 645 650.49 лева или 119 461 124.17 евро

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени с писма и поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

В случай на отпадане  на някои от кандидатите, безвъзмездна финансова помощ ще бъде предоставена на кандидатите от списъците с резервните проектни предложения.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата  той ще  бъде разпределен за резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

На кандидатите, чийто проектни предложения са включени в списъка за отхвърляне, са посочени конкретните основания за това.

 • Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всяко от тях, съгласно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата за сектори B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S; може да откриете тук
 • Списъци с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране за сектори C, F, G, H, I и L, може да откриете тук
 • Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им отнасящ се до всички сектори, може да откриете тук

 

Подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

Целево подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

 

ОПИК представи директно подпомагане на Министерство на транспорта и Министерство на туризма за целево финансиране на предприятия в автобусния сектор и туристическия сектор, особено засегнати от пандемията Ковид-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на туризма с бюджет от 10 милиона лева  по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“. По този начин ще може да се стартира с изпълнението на предвидените по процедурата дейности за подпомагане на българските МСП в туристическия сектор, които извършват дейност като туроператори или туристически агенти. Средства ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.

Общият бюджет е в размер на 30 млн. лева, като средствата ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

За повече подробности вижте резюметата:

Резюме Автобусен превоз – Ковид 19

Резюме Туристически агенти и туроператори – Ковид 19