Схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм е отворена за кандидатстване

Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на държавна помощ по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по КИД на НСИ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

 

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, като администратор е МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Безвъзмездни средства ще се предоставят съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., C(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.

На предприятията от туристическия сектор, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г. се предоставят безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID -19. Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е тези предприятия да са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота им през 2019 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 30 млн. лева. Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г.

Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания, а именно:

 • за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
 • за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
 • за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
 • за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
 • за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
 • за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
 • за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29;
 • за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.

Не са допустими предприятия, които имат задължения по влезли в сила актове и/или имат разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата, извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите или са в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявени в несъстоятелност.

Крайният срок за подаване на заявленията за държавна помощ е 29.11.2021 г.,16:30 часа.

За допълнителна информация се свържете с нас, резюме на мярката може да откриете тук!

Целеви прием по подмярка 4.2 от ПРСР за хранително-вкусовата промишленост

На 03.09.2021 УО публикува за обществено обсъждане проект на насоки по подмярка 4.2 от ПРСР с целеви прием за хранително-вкусовата промишленост

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата. Процедурата ще бъде с общ бюджет в размер на 39 116 000 лева и изцяло насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост.

Интензитета на безвъзмездната финансовата помощ е в размер 40%-50%, в зависимост от големината на предприятието кандидат според ЗМСП.

С реализирането на проектните предложения, следва да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; опазването на околната среда и други.

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 17 септември 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Индикативен срок за отваряне на процедурата: 04.10.2021 г.

Допълнителна информация относно приоритетите и подробности може да откриете тук.

Отворена за кандидатстване е програма „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“


Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“.

Общата цел на процедурата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности, които свързват множество и допълващи се намеси в областите на равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация и се основават на активно участие на ромската общност и междусекторно сътрудничество между местните институции за услуги.

Специфичните цели са:

 1. Увеличаване на достъпа и качеството на интегрираните мерки за ромите и други групи от населението, живеещи в компактни сегрегирани общности и изправени пред крайна бедност и изключване в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. Интегрираните мерки предполагат сложен подход, насочен към подобряване на качеството на живот на бенефициентите, при които най-малко два вида услуги трябва да се предоставят на едно и също лице в зависимост от неговите нужди.
 2. Овластяване на ромските общности, включително на ромските жени и младежи, да участват активно в решенията, които засягат тяхното развитие. Овластяването на ромите се разглежда като процес на разширяване на техните активи и способности както на индивидуално ниво (умения, знания, увереност и повишен достъп до равни възможности за личностно развитие), така и на колективно ниво (способност да се организират и мобилизират, за да предприемат съвместни действия за решаване на проблеми в общността), за да участват, да преговарят, да влияят и да държат отговорни институциите за формулирането и прилагането на политики, които засягат техния живот.
 3. Борба с всички форми на дискриминация и антиромски нагласи срещу ромите. Всички проекти, подкрепени с процедурата, трябва да насърчават зачитането на правата на ромите, борбата срещу дискриминацията, стереотипите и тормоза и ще работят за повишаване на осведомеността както в мнозинството, така и в малцинствените общности относно зачитането на етническото многообразие и разбирането на ползите от подходите, основани на зачитане на основните човешки права.

 

Проектите трябва да се разработят с активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции (местни власти, гражданско общество и други доставчици на услуги).

Допустими партньори от България са публични органи и неправителствени организации, като партньорството с поне една НПО, с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите, е задължително. Допустими кандидати са общини, в които ромските общности съставляват най-малко 5% от общото население и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изолирани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инфраструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-малко от 2000 жители.

Проектът се разработва съвместно с партньорската неправителствена организация след обширни консултации с представители на уязвимата общност(и), на територията, на която ще бъде реализиран проектът. В екипа за управление трябва да участва поне един представител на неправителствена организация-партньор.

Една неправителствена организация може да участва като партньор по проект в не повече от три проектни предложения.

Участието и сътрудничеството с партньор от държава-донор (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проекта се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

Общият бюджет на процедурата е 8 милиона евро, като минималният праг за финансиране е 500 хиляди евро, а максималният – до 1,2 милиона евро. Допустимите разходи за строителство/реконструкция/монтажни дейности не трябва да надхвърлят 40% от общата стойност на проекта.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 септември 2021 г., 18 часа.

Може да видите резюме ТУК.

ПРОГРАМАТА РЧР 2021-2027 Е ОТВОРЕНА ЗА КОМЕНТАРИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ ДО 12 АВГУСТ 2021 г.

С бюджет от над 3,8 млрд. лв. Програмата ще достигне до повече от 850 000 души

 

На седмото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. бяха представени измененията в проекта на ПРЧР. С повече средства в новата версията на Програмата са мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите групи.

Основната цел на Програма „Развитие на човешките ресурси“ е да достигне до близо 850 000 души в България чрез изпълнение на три основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации в периода 2021-2027 г.  Това предвижда проектът на ПРЧР, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.

Подкрепата на ПРЧР в програмния период ще бъде насочена към най-уязвимите в обществото ни – безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни и представители на ромската общност. Помощ за маргинализираните общности ще бъде осигурена за включване в пазара на труда, достъп до образование, борба с бедността и създаване на предпоставки за по-добро здраве и подобряване на достъпа до жилищно настаняване. Ще се насърчава участието на самите общности в мерките за преодоляване на тяхната маргинализация. По-добри възможности за развитие и включване в икономиката на страната ще имат и предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия, както и младежите.

Силен акцент се поставя върху помощта за актуализиране, придобиване или повишаване на уменията и компетенциите на работещите в съответствие с бързо променящата се работна среда, дигитализацията на производствените процеси, изискванията на зелената икономика и навлизането на информационните технологии във всички сфери на работа.

Общият прогнозен бюджет за програмния период 2021-2027 г. е 3 874 637 388 лв., като най-голяма част, а именно близо 2,4 млрд. лева от бюджета на ПРЧР ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката на България. Ще се финансират възможности за повишаване на квалификацията на работната сила чрез учене през целия живот, ще се осигурява подкрепа за разкриване на нови работни места, както и стимулиране на младежката заетост и развитие на социалните предприятия.

Очакванията са в най-кратки срокове да стартират добре познатите схеми от предишния програмен период „Ново работно място“ и „Добри и безопасни условния на труд“. Те ще предоставят средства за заплати и осигуровки за назначаване и обучение на нови лица, оборудване на работно място; подобряване на условията на труд, чрез колективни и индивидуални предпазни средства, осигуряване на социални придобивки, софтуер и сертификати за подобряване на управлението и въвеждане на добри производствени практики и ресурсна ефективност.

Предвижда се над 350 000 заети и безработни да преминат обучения за нови умения в зависимост от нуждите на пазара. 164 000 души ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката на България, а около 93 000 младежи ще получат подкрепа, за да намерят работа след като завършат образованието си.

Освен това ще бъдат финансирани проекти, с които ще се осигури по-добро социално включване на хора от уязвимите групи, за което са предвидени близо 1,4 млрд. лв. Благодарение на изпълнението им ще се повиши качеството и ефективността на социалните услуги за 80 000 деца и възрастни. Ще се създадат повече възможности за борба с детската бедност, подобряване на достъпа до социално подпомагане, здравеопазване и развитие на интегрирани социални, здравни и образователни услуги.

До 12 август 2021 г. всеки гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на ПРЧР 2021-2027 г., като изпрати писмени предложения и становища на имейл: hrdop@mlsp.government.bg или да публикува на портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс ЕООД предлага цялостно консултиране по предстоящите програми, на база индивидуалните потребности на всеки клиент.

Свържете се с нас тук.

Прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР

От 19 април е отворена е за кандидатстване № BG06RDNP001-4.012 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

За мярката са осигурени общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размера на 422 218 104 лв.:

Минималният размер на помощта за един проект е 29 337лв., а максималният 2 933 700 лв.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:  35% – 75%

Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства. В изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите, ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за производство на биологична продукция.

Приемът е насочен към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. Приоритетни ще бъдат проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като – иновативни и цифрови производствени технологии, както и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство. Мярката стимулира насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели на земеделски продукти. Приоритетни са проекти за опазване на околната среда, подобряване условията на труд, хигиена и други.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г.

Резюме може да откриете тук!

Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап Административно съответствие и допустимост по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по ОПНОИР

На 01.04.2021г. в сайта на ОПНОИР беше публикуван списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, който може да разгледате от тук.

В списъка са включени проекти, които не са отговорили на част от критериите за допустимост, като за всяко са посочени конкретните основания за отпадане.

Всички проекти които са преминали успешно административната оценка в своите профили в ИСУН са в статус Допуснат до ТФО (техническа и финансова оценка).

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок, чрез модул “Комуникация” в ИСУН 2020, като с подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени към него вследствие на изискана от оценителната комисия допълнителна информация/разяснения на база на установени нередовности, непълноти или неясноти по представените документи.

Всички подадени проектни предложения от нашата фирма „Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс“ ЕООД продължават към Финансова и техническа оценка.

За втори път ще се предостави подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 по ПМДР

Втори прием по ПМРД за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури и производители на риба и други водни организми е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 3 186 625.22 лв,

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лв.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ на един кандидат е до 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г. (сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

 

Подпомагането по тази процедура се предоставя за:

 • разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
 • разходи за съхранение;
 • разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги);
 • разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Допълнителна информация и резюме тук

Допълнителна информация и резюме тук

 

Кандидатстването ще е само през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз – ИСУН и ще важи правилото на първи подал – първи по право до изчерпване на средствата по двете процедури.

 

Най-желаната мярка по ПРСР 4.2 отваря в началото на 2021г.

Нов прием през 2021г. по мярка 4.2 за преработватели на земеделска продукция.

Земеделското министерство готви с предимство приемите по 4 мерки от ПРСР, сред които е и мярка 4.2. Предвижда се с приоритет да бъдат чувствителните сектори, както и да отпадне предимството на селските район. Ще се финансират проекти за инвестиции, свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси. Насърчава се и подкрепата към кандидати, които имат затворен цикъл на производство чрез преработка на собствени суровини, както и на цели групи и организации на производители.

 

Проектът на земеделското министерство потвърждава, че приоритет ще се дава на фермери от чувствителните „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Важно условие е над 75% от обема на преработваните суровини да идват именно от тези сектори. Максималният брой точки тук е 10.

 

Приоритетни ще са проектните предложения с интегриран подход. Тук точки се дават за проекти на:

•     Групи/организации на производители (10 т.);

•     Кандидати, които до момента не са получавали подпомагане по подмярка 4.2 в този програмен период (10 т.);

•    Регистрирани стопани, като 100% от обема за преработка са произведени в стопанството на кандидата (10 т.). Същото важи и в случая, когато кандидатства група или организация.

•    Кандидати, които през финансовата 2020 г. са реализирали приходи от износ и/или вътрешнообщностни доставки на селскостопански продукти или преработени такива (5 т.);

•    Кандидати, които през 2020 г. отчитат намаление от поне 20% в приходите от продажба на преработени продукти спрямо 2019 г. (5 т.).

 

Проекти, които ще осигурят запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място ще бъдат оценени с 3 т.. А когато дейностите по проекта ще се изпълняват в област/и, където нивото на безработица е над средното за страната по данни за 2020 г., точките са 2.

 

По подмярка 4.2 може да се кандидатства и ако проектното предложение има принос за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Ще се подпомагат:

 • Инвестиции за биологично производство, като условието е над 75% от обема на планираната за обработка суровина да е биологично сертифицирана и произведената продукция, посочена в бизнес плана, също да бъде с биосертификат (15 т.);
 • Инвестиции за безопасни условия на труд, като най-малко 5% от допустимите разходи трябва да са свързани точно с такива мерки (3 т.);
 • Инвестиции за опазване на околната среда или за иновативни технологии – цифровизация, ВЕИ, автоматизация, модернизация. Важно е най-малко 45% от разходите да водят точно към това (25 т.).

По подмярка 4.2 ще се подпомагат проектни предложения, събрали не по-малко от 25 точки. Отново подчертаваме, че посочените критерии за оценка са на фаза проект.

 

Нови 51 милиона лева безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти

На 08.02.2021г. се отваря за кандидатстване мярка за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, като администратор е МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Те ще се предоставят съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8 май 2020 г. и 29.06.2020 г. и C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г.

Министерство на туризма публикува проект на насоки 01.02.2021г. и на 08.02.2021г. мярката ще се отвори за подаване на заявления от желаещите кандидати.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. като се дава приоритет за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 51 милиона лева. Финансовата помощ за един кандидат ще е до 4% от оборота за 2019 г., представляващ нетните приходи от продажби, оповестени в годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството, но не повече от 1 564 664,00 лв. (800 000 евро).

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Допустими разходи:

 • Средства за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.
 • Туроператорът/туристическият агент следва да разполага с доказателства, че разходите, подлежащи на компенсиране, не са възстановени към датата на получаването на помощта, и въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че няма да бъдат възстановени на по-късен етап, както и че не са покрити от застраховка.
 • Извършени през периода разходи за основната дейност.

 

Не е допустимо предприятие, което има задължения по влезли в сила актове и/или има разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата, като тази факти ще се проверяват служебно.

За допълнителна информация се свържете с нас, резюме на мярката може да откриете тук!

Започват акредитациите по Програма „Еразъм“, сектор „Младеж“.

Ако Вашата институция/организация планира да участва в проекти за обмен в образователните сектори и има интерес към различните сфери на програмата  „Еразъм“, то планираната акредитация може да улесни постигането на Вашата цел.

В рамките на тази програма, всяка година Европейският съюз финансира възможности за професионално образование, обучение и практика в различни училища и университети. Изградено е регламентирано сътрудничество, което насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации и междукултурен обмен.

За първи път стартира платформа за акредитация по програма Еразъм. Целта на тази акредитация е да подпомага образователни институции и организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество и които планират редовно да осъществяват дейности за мобилност с учебна цел.

Екипът от наши експерти  предоставя услуга по подготовката на документите и кандидатстване за получаване на акредитация. Краен срок за подаване на предложенията е 31 декември 2021г., 13.00ч., но оценяването на кандидатурите и предоставянето на акредитация е постоянен процес.

Достатъчно е организациите да бъдат акредитирани веднъж, за да получат по-пряк достъп до възможности за финансиране по линия на Ключова дейност 1 в сектор Училищно образование за седем годишния период на програмата.

Всяка акредитация по „Еразъм“ обхваща една от трите сфери на образование:

-училищно образование

-професионално образование и обучение

-образование за възрастни

„Еразъм“ акредитации могат да получат всички заинтересовани легитимни организации и не е необходимо да имат предишен опит по програмата.

От кандидатстващите организации ще се изисква да определят своите дългосрочни цели и план по отношение на дейностите, които да бъдат подкрепени със средства по програма „Еразъм“, очакваните ползи, както и своя подход към управлението на проектите.

За да се гарантира реалистично планиране, планът за дейност, представен като част от заявлението, може да обхваща период от три до седем години и ще бъде актуализиран периодично.

Акредитацията може да бъде прекратена по всяко време, в случай че организацията престане да съществува или по споразумение между Националната агенция и акредитираната организация.