Отворена е възможността за кандидатстване по покана „Европейско сътрудничество“ (CREA-CULT-2022-COOP), програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027

Кандидатстването по поканата за „Европейско сътрудничество“ е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство

Поканата цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една (и не повече от две) от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027:

 • Увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейното развитие и засилена ангажираност;
 • Насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и такива принадлежащи на маргинализирани групи;
 • Усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение;
 • Усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата;
 • Изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:

Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“: може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“. Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект, представляваща не повече от 80% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“: може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум пет организации от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“. Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 70% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“: може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум десет организации от десет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“. Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

Общият бюджет на отворената покана е на стойност 60 942 906 евро. За да отговарят на условията, кандидатите (бенефициенти и свързани лица) трябва да бъдат юридически лица (публични или частни организации). Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal” до 31 март 2022 – 17:00 ЦЕВ (Брюксел).

За повече информация може да видите:

 • резюме за Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“ ТУК.
 • резюме за Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“ ТУК.
 • резюме за Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“ ТУК.

 

Покана за подаване на проектни предложения по програма „Еразъм+“ в сектор „Образование за възрастни“

Отворена е възможността за кандидатстване  по Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“

В областта на образованието за възрастни се дава приоритет на подобряване на наличието на висококачествени, гъвкави възможности за образование за възрастни, създаване на пътища за повишаване на уменията, подобряване на достъпността и увеличаване на разпространението на образованието за възрастни, разработване на учебни центрове, създаване и насърчаване на възможности за учене и подобряване на компетентностите на преподавателите и другите служители в тази сферата.

В рамките на Ключова дейност 2 се предоставя подкрепа за:

 • Партньорства за сътрудничество и
 • Малки партньорски проекти.

Партньорствата за сътрудничество целят повишаване на качеството на работата, дейностите и практиките на участващите организации и институции, привличане на нови участници, както и изграждане на капацитет на организациите за работа. Кандидатите ще избират между три предварително определени единични еднократни суми: 120 000 EUR, 250 000 EUR или 400 000 EUR в зависимост от дейностите, които желаят да реализират, и резултатите, които се стремят да постигнат. Заявления за безвъзмездни средства трябва да се подадат не по- късно от 23 март до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 септември и 31 декември същата година.

Малките партньорства имат за цел привличане и разширяване на достъпа до програмата за нови участници, организации с по-малко опит и малки участници, подкрепа за включването на целеви групи с по-малко възможности и подкрепа за активното европейско гражданство и въвеждане на европейското измерение на местно равнище. При планирането на своите проекти кандидатстващите организации заедно със своите партньори по проекта трябва да изберат една подходящата единична еднократна сума: 30 000 EUR или 60 000 EUR. Заявления за безвъзмездни средства се подават до 23 март до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 септември и 31 декември същата година и до 4 октомври до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 август следващата година.

За повече информация може да видите:

 • резюме за компонент „Партньорства за сътрудничество“ ТУК.
 • резюме за компонент „Малки партньорски проекти“ ТУК.

Предстои да се отвори процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Индикативната дата за кандидатстване е от 31.03.2022 г.  по ОПИК 2014-2020

Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лева, като минималният размер на безвъзмездна финансова помощ е 25 000 лева, а максималният 150 000 лева. Интензитетът на помощта е 50%.

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки или средни предприятия (юридически лица или еднолични търговци) с персонал до 250 служители, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г. Предприятията трябва да имат минимум три приключили финансови години (2018-та, 2019-та и 2020-та г.) преди датата на обединяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

По процедурата са допустими следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. Те трябва да са описани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване (Приложение 18), съобразно референтни стойности.
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане (до 7000лв) и сертифициране (до 9000лв) на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, включително съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Кандидатите следва да обосноват необходимостта  от всеки един от заявените по проекта  разходи. Проектите ще бъдат финансирани ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка. Държавната помощ по процедурата ще бъде по режим de minimis.

 

Може да видите резюме ТУК.

Схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм е отворена за кандидатстване

Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на държавна помощ по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по КИД на НСИ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

 

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, като администратор е МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Безвъзмездни средства ще се предоставят съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., C(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.

На предприятията от туристическия сектор, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г. се предоставят безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID -19. Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е тези предприятия да са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота им през 2019 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 30 млн. лева. Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г.

Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания, а именно:

 • за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
 • за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
 • за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
 • за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
 • за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
 • за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
 • за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29;
 • за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.

Не са допустими предприятия, които имат задължения по влезли в сила актове и/или имат разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата, извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите или са в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявени в несъстоятелност.

Крайният срок за подаване на заявленията за държавна помощ е 29.11.2021 г.,16:30 часа.

За допълнителна информация се свържете с нас, резюме на мярката може да откриете тук!

Целеви прием по подмярка 4.2 от ПРСР за хранително-вкусовата промишленост

На 03.09.2021 УО публикува за обществено обсъждане проект на насоки по подмярка 4.2 от ПРСР с целеви прием за хранително-вкусовата промишленост

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата. Процедурата ще бъде с общ бюджет в размер на 39 116 000 лева и изцяло насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост.

Интензитета на безвъзмездната финансовата помощ е в размер 40%-50%, в зависимост от големината на предприятието кандидат според ЗМСП.

С реализирането на проектните предложения, следва да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; опазването на околната среда и други.

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 17 септември 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Индикативен срок за отваряне на процедурата: 04.10.2021 г.

Допълнителна информация относно приоритетите и подробности може да откриете тук.

Отворена за кандидатстване е програма „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“


Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“.

Общата цел на процедурата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности, които свързват множество и допълващи се намеси в областите на равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация и се основават на активно участие на ромската общност и междусекторно сътрудничество между местните институции за услуги.

Специфичните цели са:

 1. Увеличаване на достъпа и качеството на интегрираните мерки за ромите и други групи от населението, живеещи в компактни сегрегирани общности и изправени пред крайна бедност и изключване в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. Интегрираните мерки предполагат сложен подход, насочен към подобряване на качеството на живот на бенефициентите, при които най-малко два вида услуги трябва да се предоставят на едно и също лице в зависимост от неговите нужди.
 2. Овластяване на ромските общности, включително на ромските жени и младежи, да участват активно в решенията, които засягат тяхното развитие. Овластяването на ромите се разглежда като процес на разширяване на техните активи и способности както на индивидуално ниво (умения, знания, увереност и повишен достъп до равни възможности за личностно развитие), така и на колективно ниво (способност да се организират и мобилизират, за да предприемат съвместни действия за решаване на проблеми в общността), за да участват, да преговарят, да влияят и да държат отговорни институциите за формулирането и прилагането на политики, които засягат техния живот.
 3. Борба с всички форми на дискриминация и антиромски нагласи срещу ромите. Всички проекти, подкрепени с процедурата, трябва да насърчават зачитането на правата на ромите, борбата срещу дискриминацията, стереотипите и тормоза и ще работят за повишаване на осведомеността както в мнозинството, така и в малцинствените общности относно зачитането на етническото многообразие и разбирането на ползите от подходите, основани на зачитане на основните човешки права.

 

Проектите трябва да се разработят с активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции (местни власти, гражданско общество и други доставчици на услуги).

Допустими партньори от България са публични органи и неправителствени организации, като партньорството с поне една НПО, с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите, е задължително. Допустими кандидати са общини, в които ромските общности съставляват най-малко 5% от общото население и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изолирани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инфраструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-малко от 2000 жители.

Проектът се разработва съвместно с партньорската неправителствена организация след обширни консултации с представители на уязвимата общност(и), на територията, на която ще бъде реализиран проектът. В екипа за управление трябва да участва поне един представител на неправителствена организация-партньор.

Една неправителствена организация може да участва като партньор по проект в не повече от три проектни предложения.

Участието и сътрудничеството с партньор от държава-донор (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проекта се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

Общият бюджет на процедурата е 8 милиона евро, като минималният праг за финансиране е 500 хиляди евро, а максималният – до 1,2 милиона евро. Допустимите разходи за строителство/реконструкция/монтажни дейности не трябва да надхвърлят 40% от общата стойност на проекта.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 септември 2021 г., 18 часа.

Може да видите резюме ТУК.

ПРОГРАМАТА РЧР 2021-2027 Е ОТВОРЕНА ЗА КОМЕНТАРИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ ДО 12 АВГУСТ 2021 г.

С бюджет от над 3,8 млрд. лв. Програмата ще достигне до повече от 850 000 души

 

На седмото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. бяха представени измененията в проекта на ПРЧР. С повече средства в новата версията на Програмата са мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите групи.

Основната цел на Програма „Развитие на човешките ресурси“ е да достигне до близо 850 000 души в България чрез изпълнение на три основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации в периода 2021-2027 г.  Това предвижда проектът на ПРЧР, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.

Подкрепата на ПРЧР в програмния период ще бъде насочена към най-уязвимите в обществото ни – безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни и представители на ромската общност. Помощ за маргинализираните общности ще бъде осигурена за включване в пазара на труда, достъп до образование, борба с бедността и създаване на предпоставки за по-добро здраве и подобряване на достъпа до жилищно настаняване. Ще се насърчава участието на самите общности в мерките за преодоляване на тяхната маргинализация. По-добри възможности за развитие и включване в икономиката на страната ще имат и предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия, както и младежите.

Силен акцент се поставя върху помощта за актуализиране, придобиване или повишаване на уменията и компетенциите на работещите в съответствие с бързо променящата се работна среда, дигитализацията на производствените процеси, изискванията на зелената икономика и навлизането на информационните технологии във всички сфери на работа.

Общият прогнозен бюджет за програмния период 2021-2027 г. е 3 874 637 388 лв., като най-голяма част, а именно близо 2,4 млрд. лева от бюджета на ПРЧР ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката на България. Ще се финансират възможности за повишаване на квалификацията на работната сила чрез учене през целия живот, ще се осигурява подкрепа за разкриване на нови работни места, както и стимулиране на младежката заетост и развитие на социалните предприятия.

Очакванията са в най-кратки срокове да стартират добре познатите схеми от предишния програмен период „Ново работно място“ и „Добри и безопасни условния на труд“. Те ще предоставят средства за заплати и осигуровки за назначаване и обучение на нови лица, оборудване на работно място; подобряване на условията на труд, чрез колективни и индивидуални предпазни средства, осигуряване на социални придобивки, софтуер и сертификати за подобряване на управлението и въвеждане на добри производствени практики и ресурсна ефективност.

Предвижда се над 350 000 заети и безработни да преминат обучения за нови умения в зависимост от нуждите на пазара. 164 000 души ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката на България, а около 93 000 младежи ще получат подкрепа, за да намерят работа след като завършат образованието си.

Освен това ще бъдат финансирани проекти, с които ще се осигури по-добро социално включване на хора от уязвимите групи, за което са предвидени близо 1,4 млрд. лв. Благодарение на изпълнението им ще се повиши качеството и ефективността на социалните услуги за 80 000 деца и възрастни. Ще се създадат повече възможности за борба с детската бедност, подобряване на достъпа до социално подпомагане, здравеопазване и развитие на интегрирани социални, здравни и образователни услуги.

До 12 август 2021 г. всеки гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на ПРЧР 2021-2027 г., като изпрати писмени предложения и становища на имейл: hrdop@mlsp.government.bg или да публикува на портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс ЕООД предлага цялостно консултиране по предстоящите програми, на база индивидуалните потребности на всеки клиент.

Свържете се с нас тук.

Прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР

От 19 април е отворена е за кандидатстване № BG06RDNP001-4.012 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

За мярката са осигурени общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размера на 422 218 104 лв.:

Минималният размер на помощта за един проект е 29 337лв., а максималният 2 933 700 лв.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:  35% – 75%

Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства. В изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите, ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за производство на биологична продукция.

Приемът е насочен към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. Приоритетни ще бъдат проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като – иновативни и цифрови производствени технологии, както и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство. Мярката стимулира насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели на земеделски продукти. Приоритетни са проекти за опазване на околната среда, подобряване условията на труд, хигиена и други.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г.

Резюме може да откриете тук!

Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап Административно съответствие и допустимост по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по ОПНОИР

На 01.04.2021г. в сайта на ОПНОИР беше публикуван списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, който може да разгледате от тук.

В списъка са включени проекти, които не са отговорили на част от критериите за допустимост, като за всяко са посочени конкретните основания за отпадане.

Всички проекти които са преминали успешно административната оценка в своите профили в ИСУН са в статус Допуснат до ТФО (техническа и финансова оценка).

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок, чрез модул “Комуникация” в ИСУН 2020, като с подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени към него вследствие на изискана от оценителната комисия допълнителна информация/разяснения на база на установени нередовности, непълноти или неясноти по представените документи.

Всички подадени проектни предложения от нашата фирма „Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс“ ЕООД продължават към Финансова и техническа оценка.

За втори път ще се предостави подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 по ПМДР

Втори прием по ПМРД за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури и производители на риба и други водни организми е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 3 186 625.22 лв,

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лв.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ на един кандидат е до 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г. (сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

 

Подпомагането по тази процедура се предоставя за:

 • разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
 • разходи за съхранение;
 • разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги);
 • разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Допълнителна информация и резюме тук

Допълнителна информация и резюме тук

 

Кандидатстването ще е само през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз – ИСУН и ще важи правилото на първи подал – първи по право до изчерпване на средствата по двете процедури.