Подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

Целево подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

 

ОПИК представи директно подпомагане на Министерство на транспорта и Министерство на туризма за целево финансиране на предприятия в автобусния сектор и туристическия сектор, особено засегнати от пандемията Ковид-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на туризма с бюджет от 10 милиона лева  по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“. По този начин ще може да се стартира с изпълнението на предвидените по процедурата дейности за подпомагане на българските МСП в туристическия сектор, които извършват дейност като туроператори или туристически агенти. Средства ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.

Общият бюджет е в размер на 30 млн. лева, като средствата ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

За повече подробности вижте резюметата:

Резюме Автобусен превоз – Ковид 19

Резюме Туристически агенти и туроператори – Ковид 19

Отворена е за кандидатстване процедурата за обособяване на Декски кътове на работните места

Управляващият орган публикува официалните насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, финансирана по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

По настоящата процедура ще могат да кандидатстват Работодатели и институции от централната и местната власт за създаване на детски кътове на работното място. Основната цел на процедурата „Детски кътове“ е да бъдат създадени възможности за получаване на услуги за децата на служителите. До петима работодатели могат да кандидатстват в партньорство за създаването на общ детски кът. Всеки новосъздаден детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца. Детегледачите ще бъдат наемани чрез Бюрата по труда, като при необходимост, ще преминават обучение. Възнаграждението им ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни, като по проектите ще се поема възнаграждението им за период до 12 месеца.

Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите трябва да предвидят съфинансиране при изпълнението на проектите си, което зависи от големината на фирмите. Големите предприятия могат да получат финансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – до 80% от разходите, а микро- и малките предприятия – до 90% от разходите за реализиране на проекта. Бюджетът на операция „Детски кътове“ е 15 млн. лв.

Крайният срок за представяне на предложенията е 15 декември 2020 г., 17.30 ч.

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме

На 07.08.2020г. е обнародвана Наредбата, касаеща приема по новата извънредна Мярка 21 на ПРСР 2014-2020“

Кандидатстване по Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от Ковид-19“  от ПРСР

Процедурата има за цел гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства; осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти и запазване здравето на заетите в селското стопанство.

Мярка 21 ще се прилага с 3 подмерки

Подпомагането по новата мярка 21 ще се предоставя в три подмерки:

 1. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1” – за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство” за културите от Приложение № 1 (Приложение № 1 „Подпомагани култури“ от Наредбата), “Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и/или “Пчеларство”. Изтегли Резюме от тук.
 2. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2” – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за други култури, различни от тези в Приложение № 1 (от Наредбата), и/или сектор „Животновъдство“ за свине и птици; Изтегли Резюме от тук.
 3. “Изключителна и временна подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) и ОП COVID 3” – за микро, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и признати групи и организации на производители. Изтегли Резюме от тук.

Кандидатите по подмерки COVID 1 и COVID 2 подават заявление за подпомагане за съответната подмярка (съгласно Приложение № 5 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ за кандидати по подмярка COVID 1, съответно Приложение № 6 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ  за кандидати по подмярка COVID 2) в общинска служба по земеделие (ОСЗ) по:

 1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
 2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Заявлението за подпомагане се разпечатва в 2 екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Датата на разпечатване на заявлението се счита за дата на подаване на подписаното заявление за подпомагане в ДФЗ – РА. Приетите заявления получават идентификационен номер.

Кандидатите по подмярка COVID 3 подават заявление за подпомагане (съгласно Приложение № 7 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ за кандидати по подмярка COVID 3) в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по местонахождение на стопанството/предприятието или по адрес на управление. Когато стопанството/предприятието на кандидата се намира на територията на различни ОД на ДФЗ, заявлението за подпомагане се подава в една от тях по избор на кандидата или по адрес на управление. Приетите заявления за подпомагане получават идентификационен номер с отбелязана дата на подаване.

БИЗНЕС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ИНОВЕЙШЪНС ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК

 

Фирма БИЗНЕС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ИНОВЕЙШЪНС ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-4840-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ”

Срок на изпълнение: 3 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 10 000лв., от които 8 500лв. Европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране

Главна цел: “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”

 

Дата на стартиране на проекта:  17.07.2020г.

Дата на приключване на проекта: 17.10.2020г.

Отворена е за кандидатстване процедурата за подкрепа на СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващия орган на ОПИК обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на помощта предвидена за тази процедура вече е увеличен на 200 000 000 лева.

Кандидати могат да бъдат:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

– да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;;

– да са средни предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

–  да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв

– са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС , подавана към НАП;

– да не са в затруднено положение към 31 декември 2019 г.

Изисквания към кандидатите:

– Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;

– Да имат минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 1 000 000 лв.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, вкл. следните примерни разходи:

 • за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

Разходи могат да се предявяват за възстановяване за 3 месеца

Размера на помощта ще бъде:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 150 000 лева.

Заявената помощ не може да надвишава 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Кандидатстването по настоящата процедура ще се извършва през електронната система (ИСУН), чрез подписване с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за кандидатстване е 24.08.2020 г., 16:30 часа.

След двете обществени обсъждания процедурата претърпя редица промени.

Включени са финансови и технически параметри за оценка, с което пададените проектни предложения ще бъдат оценявани по тези критерии и ще бъдат одобрявани за финансирани, единствено кандидатите, които ги покриват максимално.

Принципът “първи подал – първи по право” по настоящата процедура няма да важи!

Бюжетът на процедурата е  разделен по сектори. Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни  за броя на средните предприятия във всеки от секторите.

 

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме

 

Кандидатстване по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР

Стартира „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“ чрез модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на:

58 674 000 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи е 977 900 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.

 

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими кандидати са земеделски стопани или групи или организации на производители., които имат икономически размер на стопанството над 8 000 евро измерен в стандартен производствен обем.

Допустими дейности:

а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

в) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.

Допустими разходи:

 • Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство.
 • Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.
 • Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
 • Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 9.
 • Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
 • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 • Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 8, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

Краен срок за кандидатсване по процедурата: 30.09.2020 г. 17:30 ч.

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме

Резултатите от вторите 1000 проекта по процедура  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са обявени

Публикувани са резултатите от разглеждането на втората група от 1000 проектни предложения  по процедура чрез подбор на проекти  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

ОПИК публикува резултатите от разглеждането на първа група от 1000 проектни предложения  по процедура чрез подбор на проекти  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 18.06.2020г. в сайта на ОПИК бяха публикувани списъци на одобрените, отпаднатиле и оттеглените проектни предложения, от първа сесия, включваща кандидати с номера от 1001 до 2000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Броят на одобрените кандидати е 879, като в тридневен срок ще се присъпи кам подписване на Административните договори от страна на Управляващия орган и до 15 дни ще получат безвъзмездната финансова помощ, за която са одобрени.

115 са неодобрените кандидати, които не са отговорили на част от критериите за допустимост, като за всеки са посочени конкретните основания за отпадане.

Трима кандидати са оттеглили подадените от тях проектни предложения и те на се разглеждани от оценителната комисия.

Оценката им продължава на сесии от по 1000 номера, като поетапно ще се публикува информация за резултатите на всички подадени проектни предложения. Поетапно ще се пристъпва и към получаване на безвъзбездната финансова помощ, като първите одобрени ще я получат до края на месец юни.

Списъците може да ги видите по-долу:

– Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

– Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

– Списък на оттеглените проектни предложения.

Резултатите от първите 1000 проекта по процедура  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са обявени

Публикувани са резултатите от разглеждането на първа група от 1000 проектни предложения  по процедура чрез подбор на проекти  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

ОПИК публикува резултатите от разглеждането на първа група от 1000 проектни предложения  по процедура чрез подбор на проекти  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 05.06.2020г. в сайта на ОПИК бяха публикувани списъци на одобрените, отпаднатиле и оттеглените проектни предложения, от първа сесия, включваща кандидати с номера от 1 до 1000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Броят на одобрените кандидати е 881, като в тридневен срок ще се присъпи кам подписване на Административните договори от страна на Управляващия орган и до 15 дни ще получат безвъзмездната финансова помощ, за която са одобрени.

116 са неодобрените кандидати, които не са отговорили на част от критериите за допустимост, като за всеки са посочени конкретните основания за отпадане.

Трима кандидати са оттеглили подадените от тях проектни предложения и те на се разглеждани от оценителната комисия.

До момента по процудура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са постъпили 26 311 бр. проектни предложения на обща стойност 214 776 058  лв.

Оценката им продължава на сесии от по 1000 номера, като поетапно ще се публикува информация за резултатите на всички подадени проектни предложения. Поетапно ще се пристъпва и към получаване на безвъзбездната финансова помощ, като първите одобрени ще я получат до края на месец юни.

Списъците може да ги видите по-долу:

– Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

– Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

– Списък на оттеглените проектни предложения.

 

Процедурата в подкрепа за СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ е публикувана за обществено обсъждане

Управляващия орган на ОПИК публикува за обществено обсъждане процедура BG16RFOP002-2.0…. „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на помощта предвидена за тази процедура е 156 000 000 лева.

Кандидати могат да бъдат:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

– регистрирани преди 01.01.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;

– да са средни предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

–  да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

– регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.

– да не са в затруднено положение към 31 декември 2019 г.

Изисквания към кандидатите:

– Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;

– Да имат минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 3 000 000 лв.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, вкл. следните примерни разходи:

 • за суровини, материали и консумативи;
 • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Разходи могат да се предявяват за възстановяване за 3 месеца

Размера на помощта ще бъде:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

Заявената помощ не може да надвишава 1% от Нетните приходи от продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.)

Кандидатстването по настоящата процедура ще се извършва през електронната система (ИСУН), чрез подписване с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за кандидатстване е 30 календарни дни след обявяване на процедурата.

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

 

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме

Публикувана е за обществено обсъждане процедура BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК предвижда отново да отвори за кандидатстване процедурата за внедряване на иновации от съществуващи предприятия, която беше спряна на 24.04.2020 г.

Направени са промени в пакета с документи и в условията за кандидатстване като:

 • Вече ще могат да кандидатстват предприятия с 3 приключени финансови години обхващащи периода 2017- 2019 г.
 • Предвиден е още един индивидуален индикатор за изпълнение свързан с внедряване на иновации, насочени към справяне с пандемията COVID-19 в рамките на проекта.
 • Включен е допълнителен критерии в оценката на проектите, даващ допълнителни точки за проектите, които внедряват иновация, насочени към справяне с пандемията COVID-19
 • Бюджетът на процедурата е намален от първоначалната обявена процедура.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер е 500 000 лева за микро и малки предприятия, 750 000 лева за средни предприятия и 1 000 000 лева за големи предприятия.

 

Повече информация може да получите от тук