Процедура “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по ОПОС 2014 – 2020

 

Цели на предоставяната БФП по процедурата: Специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. е намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци. Съобразено с това, целта на настоящата процедура е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Дейностите, които ще се финансират по настоящата процедура и чрез които ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци,  генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Допустими кандидати:

 • Общини;
 • ЮЛСЦ по смисъла на Търговския закон, вписани в Търговския регистър;
 • ЮЛНЦ, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които са определени за извършване на общественополезна дейност и, които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана със защита/опазване на околната среда.

Допустими партньори (ако е приложимо):

 •  Общини;
 • ЮЛСЦ;
 • ЮЛНЦ.

Категории допустими разходи:

 • Разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални актими;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи.

Примерни допустими дейности:

 • Дейност 1 „Подготовка“
 • Дейност 2 „Изпълнение на демонстрационен проект“
 • Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“
 • Дейност 4 „Организация и управление на проекта“
 • Дейност 5 „Информация и комуникация“

Минимален размер на БФП: неприложимо

Максимален размер на БФП: до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).

 

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 100 %

 

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 9 779 150 лв.

 

Краен срок за кандидатстване: 26.08.2019 г. 18:30 ч.

 

За повече информация вижте прикачено резюме от тук