Фонд Условия на труд

Фонд “Условия на труд” е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Средствата във Фонда се набират от:

  • Целева ежегодна субсидия от държавния бюджет
  • Суми от фонд “Обществено осигуряване”
  • Доброволни вноски, дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и от  юридически лица
  • Лихви по сметката на фонда
  • Приходи от прояви с благотворителна цел

Линк

РЕЗЮМЕ