LIFE +

Видове финансиране
В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (LIFE Регламента) и Многогодишната работна програма (MAWP), определяща насоките на ежегодните покани, програма LIFE предвижда различни видове финансиране, измежду които важни за българските бенефициенти са безвъзмездното съфинансиране на проекти (action grants) и финансовите инструменти.
Безвъзмездно финансиране на проекти (action grants)
To е предназначено за няколко категории проекти:
Подпрограма за околната среда:
• LIFE Природа & Биоразнообразие
• LIFE Околна среда & ефективност на ресурсите
• LIFE управление на околната среда и информация
Подпрограма за действия по климата:
• LIFE смекчаване на климатичните промени
• LIFE адаптиране на изменението на климата
• LIFE управление на климата и информация
“Традиционните” видове проекти са:
➢ “пилотни проекти” – прилагат техника или метод, който не е бил прилоган или тестван, предлага потенциални предимства за околната среда или климата и може да се приложи в по-голям мащаб;
➢ “демонстрационни проекти” – проекти, които се прилагат на практика, тестват, оценяват и разпространяват общовалидни действия, методологии или подходи, които са нови или непознати в специфичния контекст на проекта, като географски, екологични, социално-икономически контекст;
➢ “проекти за добри практики” – проекти, които прилагат подходящи и рентабилни, най-съвременни техники, методи и подходи;
➢ “проекти за разпространение на информация и повишаване на капацитет” – проекти, насочени към подкрепа на комуникация, разпространение на информация и повишаване на осведомеността в областта на подпрограмите за околната среда и действията по климата.
Подготвителни проекти – Подготвителните проекти целят да отговорят на специфичните нужди за развитие и прилагане на политиката и законодателството на Съюза по околна среда или климата. Конкретните теми са:
➢ Мониторинг на биоразнообразието във фермерските ландшафти;
➢ Оценка на условията в полу-естествените пасища;
➢ Създаване на европейска мрежа за опазване на частните земи;
➢ Предпроектно проучване за изграждане на зелен списък на Натура 2000 мрежата;
➢ Подкрепа за местен и регионален мониторинг на качеството на въздуха;
➢ Информираност и образование за почвата;

Интегрирани проекти -Интегрираните проекти (ИП) по подпрограмата за околната среда са проекти за изпълнение в голям териториален мащаб (регионални, мулти-регионални, национални или транс-национални) екологични планове или стратегии произтичащи от специфичното законодателство на ЕС по околната среда, разработени в съответствие с други актове на Съюза или разработени от органите на държавите-членки, най-вече в областта на природата (Натура 2000 управление на мрежата), вода, отпадъци и въздух, като същевременно се гарантира участието на заинтересованите страни и насърчаване на координирането с и участието на най-малко един друг европейски източник, национално или частно финансиране. ИП трябва да включват:
➢ Приоритетни действия в съответствие с член 8 от Директивата за местообитанията;
➢ Планове за управление на отпадъците в съответствие с член 28 от Рамковата директива за отпадъците;
➢ Планове за управление на речните басейни, съгласно приложение VII към Рамковата директива за водите;
➢ Планове за качеството на въздуха в съответствие с Директивата за качеството на въздуха.
Финансови инструменти -Финансовите инструменти предоставят възмездно финансиране, които:
➢ Облекчават достъпа до капитал за изпълнение на проекти
➢ Управляват се съвместно от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ПРОГРАМАTA.

Линк към програмата.