ОП Добро Управление

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. е логично продължение на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“.

През настоящия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за управление на средствата от ЕС. Нейната роля е в осигуряване на допълнителни финансови средства за изпълнение на стратегическите приоритети на България в изброените области.

Оперативна програма „Добро управление“ е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма “Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.

БЕНЕФИЦИЕНТИ може да бъдат:

 • Централна администрация, областни и общински администрации, Институт за публична администрация, Агенция по обществени поръчки
 • Сметна палата, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Академия на МВР, Институт по психология-МВР
 • Национално сдружение на общините в Република България, граждански организации и техни обединения, социално-икономически партньори
 • Съдебна система, Висш съдебен съвет, неправителствени и професионални организации работещи в областта на правосъдиетоОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. е логично продължение на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“.През настоящия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за управление на средствата от ЕС. Нейната роля е в осигуряване на допълнителни финансови средства за изпълнение на стратегическите приоритети на България в изброените области.Оперативна програма „Добро управление“ е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма “Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.БЕНЕФИЦИЕНТИ може да бъдат:
  • Централна администрация, областни и общински администрации, Институт за публична администрация, Агенция по обществени поръчки
  • Сметна палата, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Академия на МВР, Институт по психология-МВР
  • Национално сдружение на общините в Република България, граждански организации и техни обединения, социално-икономически партньори
  • Съдебна система, Висш съдебен съвет, неправителствени и професионални организации работещи в областта на правосъдието

  Индикативен график 2018