OП Инициатива за малки и средни предприятия

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП)

Инициативата за МСП“ е съвместна програма на Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е подпомагане на предприятията чрез улесняване на достъпа до финансиране, което да доведе до увеличаване на икономическия растеж, създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове към инструментите на ниво ЕС.
Бюджетът на оперативната програма е в размер на 102 млн. евро, които са изцяло от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Тъй като не се изисква национално съ-финансиране, прилагането на „Инициативата за МСП“ чрез оперативната програма не натоварва националния бюджет. Средствата са заделени от бюджета по Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на гаранционен финансов инструмент. Портфейлите от заеми освен със средства по оперативната програма, се гарантират и със средства от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020, както и с ресурс на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.
В рамките на „Инициативата за МСП“ в България се изпълнява един гаранционен продукт. Продуктът включва неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП и се изпълнява при по-облекчени условия в сравнение с прилагания по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ сходен продукт. „Инициативата за МСП“ стъпва на положителните резултати от прилагането на JEREMIE инструмента за портфейлни гаранции, като предлага усъвършенстван гаранционен продукт, покриващ 60% от кредитния риск за всеки МСП кредит без таван на загубите в кредитния портфейл (за разлика от JEREMIE, покриващ 25% загуби в портфейла). Това става възможно благодарение на допълнителното финансиране, което България получава за ресурса, вложен от оперативната програма и комбинирането му с ресурс от Хоризонт 2020 и собствен ресурс на ЕИФ и ЕИБ.
Загубите в създадения портфейл от ново финансиране ще бъдат покривани от издаваните от ЕИФ гаранции до 60 % на ниво индивидуален МСП кредит, като поне 20% от кредитния риск ще се покрива от банката-кредитор.
В Споразумението за финансиране е заложено операцията да постигне минимален лостов ефект (мултиплициране на публичните средства с частен ресурс) 4.3, като се очакват над 5 000 отпуснати кредита.
В допълнение на приноса в размер на 102 млн. евро и привлечените финансови ресурси, индикативният размер на портфейла от дългово финансиране, който следва да се генерира, е около 600 млн. евро.
Периодът на отдаване, в който финансовите посредници имат право да отпускат нови заеми на предприятията, е до 31 декември 2019 г.
Финансовите посредници осъществяват подбора на крайните получатели, които следва да бъдат действащи МСП, като се изключват сектори: селско стопанство, хазарт, тютюневи изделия, алкохол и др. Ще бъдат отпускани кредити за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за оборотни средства. Допустими са само нови бизнес кредити, изключва се рефинансиране на стари кредитни задължения.
Минималният срок на кредита следва да е не по-малък от 24 месеца и не-повече от 12 години, а максималната сума е до 5 млн. евро.
Повече подробности за условията и начините за кандидатстване може да получите от самите посредници:
– Обединена българска банка
– Райфайзенбанк
– Уникредит Булбанк
– Прокредит Банк
– Сибанк
– Дойче Лизинг България
– Сосиете Женерал Експресбанк
– Юробанк България (Пощенска банка)
– Банка ДСК
– Банка Пиреос България

Линк към програмата