ОП Иновации и конкурентоспособност

ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК)

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

Управляващ орган: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси:

  • Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“
  • Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
  • Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“
  • Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“
  • Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Очаквани резултати от изпълнението на ОПИК:

  • подпомагане на повече от 7000 предприятия;
  • мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции;
  • увеличаване на дела на иновативните предприятия;
  • увеличаване на производителността на МСП;
  • принос за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Резюмета

Индикативен график 2018