ОП Наука и образование за интелигентен растеж

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР)

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й бюджет възлиза на 1.37 млрд.лв. (европейско и национално финансиране).
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ вписва своята логика в две основни задачи:
1.Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
2.Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.
Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:
– повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,
– намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
– увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.
Програмата е единствената за следващия програмен период, която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд..
ПРИОРИТЕТНА ОС № 1
Първата от трите основни приоритетни оси на програмата – “Научни изследвания и технологично развитие” има бюджет от близо 560 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1
– Центрове за компетентност
– Центрове за върхови постижения
– Научна инфраструктура
– Развитие на регионална интелигентна специализация
– Международно сътрудничество
ПРИОРИТЕТНА ОС № 2
Информационни и комуникационни технологииВтората основна приоритетна ос – “Образование и учене през целия живот”, е с бюджет от близо 504,6 млн. лв. средствата са от Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма – да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип.
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1
– Качество на училищното образование
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 2
– Достъп до и качество на висшето образование
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 3
– Учене през целия живот
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 4
– Професионално образование и връзка с пазара на труда
– Информационни и комуникационни технологии
– Допълващи хоризонтални дейности
ПРИОРИТЕТНА ОС № 3
Третата основна приоритетна ос – “Образователна среда за активно социално приобщаване”, ще инвестира чрез Европейския социален фонд общо 252 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за образование на деца и ученици със специални образователни потребности.
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1
– Активно включване
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 2
– Социално-икономическа интеграция

Офицялен линк

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА