ОП Региони в растеж

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лева европейско и национално съфинансиране.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика и транспортната достъпност.
Програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Специално внимание е обърнато на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Програмата предлага нови за страната подходи за изпълнение, основаващи се на научените уроци от предходния програмен период. Запазени и надградени са добрите примери и практики.
Секторните приоритетни оси на оперативната програма отчитат териториалното измерение на секторните приоритети от Споразумението за партньорство, които допринасят за устойчиво регионално развитие. Секторните приоритети като регионална образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм и регионална пътна инфраструктура не са ограничени до специфични групи територии и покриват цялата територия на страната поради тяхната по висока значимост – регионална или национална.
ОПРР 2014-2020 има 8 приоритетни оси, както следва:
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (общ бюджет – 840,4 млн. евро).
Бенефициенти по ос 1, са общините: София – град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище, Велинград.

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“ (общ бюджет – 105,7 млн. евро).
Бенефициенти по ос 2, са общините: Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново.
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (общ бюджет – 114,8 млн. евро).
Бенефициенти по ос 3: Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта за държавните училища; Общини за общински професионални училища; Университети.
Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ (общ бюджет – 83,5 млн. евро).
Бенефициент по ос 4 е Министерство на здравеопазването.
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ (общ бюджет – 50,8 млн. евро).
Бенефициенти по ос 5, са Общини; Министерство на здравеопазването за Домовете за медикосоциални грижи.
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ (общ бюджет – 100,7 млн. евро).
Бенефициенти по ос 6, са Министерството на културата – за обектите държавна собственост; Общини – за обектите общинска собственост; Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.
Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ (общ бюджет – 194,5 млн. евро).
Бенефициент по ос 7 е Агенция „Пътна инфраструктура“.
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ (общ бюджет – 52,3 млн. евро).
Бенефициенти по ос 8, са Управляващ орган на ОПРР 20142020; Бенефициенти на ОПРР 2014-2020.

Офицялен линк

Индикативна Годишна Работна Програма