Програмата за развитие на селските райони

За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

 1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
 • обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие;
 • други.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

 1. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
 • развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” .

 1. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други.Финансират се следните инвестиции:
 • изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
 • закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
 • закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
 • изграждане или модернизиране на лаборатории;
 • закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
 • изграждане на системи за управление на качеството.

Посочените инвестиции се финансират по Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

 1. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
 • производствения сектор,

или които могат да предоставят следните видове услуги:

 • туристически услуги – селски, еко, културен туризъм;
 • културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
 • услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
 • образование и обучение (училища и центрове за обучение);
 • социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
 • услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).
 1. Фирми занимаващи се с преработката на горски продукти и дървесина с изключение на производството на мебели от дървесен материал.

– Дейностите които ще се подпомагат по тази мярка са:

– Закупуване на машини

– Дейности свързани със строително монтажни дейности

– Дейности свързани с превенция на пожари

– Дейности свързани с възстановяване на горски масиви засегнати от пожари

– Дейности по залесяване на горските масиви

Посочените дейности могат да се извършват чрез кандидатстване по Мярка 8 от ПРСР.

Индикативна Годишна Работна Програма 2018

Изтегли резюмета