ФОНД УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Фонд „Условия на труд” е създаден  към Министерство на труда и социалната политика,съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Той финансира следните дейности:

 1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
 2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
 • реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
 • подобряване на санитарно- хигиенните условия;
 • обезопасяване на машини и съоръжения;
 • други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
 1. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
 2. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
 3. Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
 4. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

 Цели

Подобряване на следните елементи на условията на труд:

 • техническа безопасност на работно оборудване ;
 • микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха;
 • прах;
 • шум;
 • вибрации;
 • осветление;
 • електробезопасност;
 • пожаробезопасност;
 • лъчения – йонизиращи и нейонизиращи;
 • химични агенти;
 • биологични агенти;
 • ръчна работа с тежести;
 • санитарно-битови условия.

Допустими кандидати

 1. Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и служители по сключени с тях трудови договори;
 2. Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 3. Декларирали са в съответната дирекция “Областна инспекция по труда” местонахождението, вида и характера на производствената дейност,броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки,които гарантират недопускането на аварии и злополуки;
 4. Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;
 5. Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
 6. Имат изграден комитет (група) по условия на труд.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .