Холистичен подход в бизнес мениджмънта

 

През 90-те години на XX век консултантската фирма Артър Д. Литъл  (иначе основана през 1886г., което я прави първата в света консултантска фирма по управление) създава модел за преуспяващ бизнес, който се основава на четири фактора:

 1. Заинтересовани страни
 2. Процеси
 3. Ресурси
 4. Организация

За да е преуспяваща една фирма, тя следва да работи много добре по отношение на всеки от четирите фактора. Това е холистичен подход към управлението на бизнеса.

 

Нека разгледаме по-подробно въпросните фактори и тяхното значение за успеха в бизнеса.

 1. Заинтересовани страни

Като първа стъпка към високи резултати и успешен бизнес, всяка фирма следва да определи кои са нейните заинтересовани страни (т.нар. “stakeholders”) и какви са техните нужди.

В миналото е било прието да се счита, че най-заинтересовани страни са собствениците (съдружници, акционери) на една фирма. Съответно, обръщало се е внимание най-вече на нуждите на въпросните собственици. Днес е ясно, че ако не се задоволяват нуждите и на останалите заинтересовани страни, фирмата може никога да не донесе печалба на собствениците/акционерите си.

Сред ключовите заинтересовани страни в един бизнес спадат:

 • съдружници/акционери;
 • клиенти;
 • служители;
 • доставчици;
 • дистрибутори.

Фирмата трябва да се стреми да задоволи поне минималните очаквания на всяка група заинтересовани страни и да им дава над минималното удовлетворение.

Когато една фирма удовлетворява нуждите и желанията на своите клиенти, отнася се добре със служителите си, както и със своите доставчици и дистрибутори, тогава, при равни други условия, тази фирма следва да се развива устойчиво и това да носи дивиденти и на собствениците/акционерите.

Ако обаче фирмата подцени нуждите дори и на една група заинтересовани страни, това ще се отрази лошо на нейния бизнес. Последиците могат да са най-разнообразни – от ниска мотивация и текучество на персонала, през разочаровани и недоволни клиенти, до нестабилни или влошени партьорства с ключови за производството или продажбите доставчици и дистрибутори.

 1. Процеси

Една фирма може да постигне целите си да удовлетворява нуждите на различните заинтересовани страни, само ако управлява и свързва работните процеси. Това е вторият фактор за преуспяващ бизнес.

Сред основните процеси спадат дейности като:

 • разработване на нови продукти;
 • производство;
 • привличане и задържане на клиентите.

За да се управляват и свързват успешно работните процеси, фирмите прибягват до различни начини – от внедряване на системи за управление (системи за управление на качеството, ERP, CRM) , внедряване на добри практики за управление на процесите (Lean Manifacturing, Industry 4.0)

В книгата си “Управление на маркетинга” Филип Котлър дава следните примери за многофункционални екипи, които са отговорни за управлението и свързването на работните процеси в работния поток:

“В Xerox “Група за операции с клиентите” свързва продажбите, доставките, инсталирането, сервиза и фактурирането, тъй че тези дейности да вървят и да преливат гладко една в друга.

AT&T и Custom Research са още две от компаниите, които реорганизираха работниците си в многофункционални екипи.

След като целта на Зоологическата градина в Сан Диего се промени към запазване, а после – и към образование, там бяха елиминирани традиционните граници между различните отдели. Вместо тях в градината бяха сформиранимногофункционални екипи от градинари, работници по поддръжката и експерти по отглеждане на животните, които да се грижат за флората и фауната в новите биоклиматични зони.”

 1. Ресурси

За да осъществява безпроблемно работните си процеси, всяка фирма се нуждае от ресурси. Те са третият фактор за преуспяващ бизнес.

Ресурсите могат да са придобити, наети или взети на лизинг. Сред тях спадат:

 • хора;
 • машини;
 • суровини и материали;
 • информация;
 • пари;
 • енергия;
 • и други.

В миналото фирмите са се стремяли да притежават всички необходими им ресурси. Един красноречив пример за това е вертикалната интеграция, осъществена от Хенри Форд в разцвета на неговия бизнес преди 100 години. Днес много компании изоставят по-маловажните ресурси, ако могат да ги придобият с по-добро качество или на по-ниска цена извън организацията.

За да имат преуспяващ бизнес, фирмите следва да преценят кои са решаващите за тях ресурси и да наблегнат именно в тази посока – да ги поддържат и развиват.

Например, Nike не произвежда спортните си обувки в САЩ, а в Китай, защото местните производители там са по-конкурентни, а вероятно и по-компетентни в тази сфера. Но Nike запазва превъзходството си в дизайна и продажбите на обувки – двете най-важни предимства (компетентности), зад които се крие комбинация от ресурси.

 1. Организация

Четвъртият фактор за преуспяващ бизнес е организацията. Това включва:

 • структура;
 • политика;
 • култура.

Организационната структура определя как действат и си взаимодействат различните звена в рамките на фирмата – ръководители, отдели, служители.

Организационната политика включва стратегията на фирмата, както и нейните основни правила и процедури.

Структурата и политиката могат да се променят. Най-трудна е обаче промяната по отношение на организационната (фирмената, корпоративната) култура. Известно е обаче, че промени именно в културата могат да доведат до успешно приложение на нова стратегия, съответно и до по-високи резултати и преуспяващ бизнес.

В резюме

Когато говорим за преуспяващ бизнес, трябва да имаме предвид четирите фактора на холистичния подход, които правят това възможно, а именно:

 1. Заинтересовани страни
 2. Процеси
 3. Ресурси
 4. Организация

Всеки собственик на фирма или висш ръководител би могъл да направи таблица, в която да разположи четирите фактора и с точки по определена скала да оцени всеки отделен фактор. Подобна диагноза би била полезна, за да се изясни ситуацията и да се открои главният фактор, който спъва или пречи на фирмата да постига по-високи резултати, но често такава самооценка е трудна и не прецизна защото е субективна. За да се намери комплексно решение на проблемите е необходима консултантска помощ за ефективна диагностика на конкретните характеристики и сътояние на тези 4 фактора в организацията.

Aко искате да научите повече и да приложите принципите на холистичния подход в мениждмънта се свържете с нас (линк към контакти)