Инструмент „INNOWWIDE“, финансират от “HORIZON 2020”

 

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Финансирането от страна на „Хоризонт 2020“ (H2020) на този нов проект – INNOWWIDE цели да изведе иновативни европейски МСП на преден план на международните пазари чрез финансиране на проекти за оценка на жизнеспособността (VAP) в сътрудничество с местните заинтересовани страни, създавайки условия за увеличаване на усвояването на европейски иновативни решения на пазари извън Европа.

INNOWWIDE следва подход, насочен към МСП отдолу нагоре, без конкретни теми, които да бъдат предварително определени.

Допустими кандидати:

МСП, включително млади компании и стартиращи фирми от всеки сектор.

Бенефициентът трябва да бъде „ предприятие “(бизнес корпорация, кооперация), което се занимава с икономическа дейност (продажба на продукти или предоставяне на услуги на пазара на определена цена).

Бенефициентът трябва да бъде установен в държава-членка на ЕС или страна, свързана с Хоризонт 2020.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Проектите трябва да бъдат в предварителна фаза на международно сътудничество за научноизследователска и развойна дейност.
  • Да са включени дейности за развитие на продуктовия пазар, извършена от Европейско иновативно МСП, заедно с поне един местен стратегически партньор, ангажиран като подпизпълнител на внедряването – напр. Доставчик, , клиент, краен потребител, доставчик на изследвания или допълнителен разработчик на технологии.
  • Да са включени голямо разнообразие от дейности за изследване на практическата , технологичната и търговска жизнеспособност на предложеното иновативно решение.
  • Проекта да бъде на стойност не по-малко от 86 000 EUR, като с безвъзмездна помощ ще бъдат финансирани до 60 000 EUR.
  • Да бъде определена трета страна като пилотен пазар на иновацията, както и да има предварително избран поне един стратегически партньор.

Допустими дейности:

  1. Подготвителна работа за съвместно създаване и усвояване на технологии (иновации и услуги) – Определяне на бъдещ проект за международно сътрудничество за научноизследователска и развойна дейност за съвместно създаване или адаптиране на технологиите (включително, когато е подходящо, икономични иновации) с местния стратегически подизпълнител (задължително); Анализ на средата – Идентифициране и оценка на правната (и свързана с тях техническа и финансова) среда в целевата държава – правни, технически и търговски (авторски права, задължения) ограничения / предимства и други подготвителни дейности и анализи.
  2. Прогнознo изследване на пазара – Пазарни проучвания; Проучвания за бизнес възможности (предварителна концепция); Качествен анализ (анализ на потребителите: сегменти, предпочитания, модели, мотивация, мнения, нагласи, ценности, култура и др.); Продуктови търговски изследвания; Пазарен количествен анализ; анализ на конкуренцията; Анализ на потенциални партньори за дистрибуция и маркетинг;  Анализ на потенциалните доставчици; Проверка на съответствието на проекта –  Административна и законна свобода на действие; Идентифициране и планиране на най-добрите практики за социални и културни практики, свързани с бизнеса; Бизнес пътувания – Панаири / конференции / информационни дни / събития в мрежа,  съвместни семинари, срещи с потенциални партньори, семинари с партньори за подготовка на съвместни предложения ; Подготовка на специфични рекламни технически материали.

БФП по процедурата (в лв.) за проектРазмер на БФП: 60 000 EUR

Максималният интензитет на помощта е: 70% от допустимите разходи, но не повече от 60 000 EUR.

Срок за кандидатстване Програмата е отворена за кандидатстване от 08:00GMT на 15.01.2020 до 31.03.2020 – 20:00 GMT.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .