HORIZON 2020 – Инструмент за МСП 2018-2020

 

Инструментът за МСП подкрепя микро, малките и средните предприятия с висок потенциал за развитие, които предлагат на пазара нови продукти, стоки, услуги, по-конкретно –  бизнес модели, които могат да стимулират икономическия растеж.

Имате ли иновативен малък или среден бизнес с европейска и/или  световна насоченост?

  • Имате ли идея за иновация, която е насочена към нови пазари?
  • Търсите ли финансиране за разработване и разпространение на Вашата идея?
  • Искате ли да интегрирате иновативни методи за бизнес развитие и коучинг при реализаренета на Вашата фирма?

Тогава Инструмент за МСП 2018-2020 е Вашето решение!

  • Кой може да кандидатства?

Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. Могат да кандидатстват новосъздадени предприятия от всеки един икономически сектор, създадени на територията на държава членка на ЕС, както и  Horizon 2020 associated country (Държави – партньори на Хоризонт 2020).

  • Какви са допустимите теми?

Няма изискване за темата, но отрицателно въздействие климата и околната среда трябва да се избягва.

  • Как работи?

Инструментът за МСП (SME 2020) е подкрепа за иновации във всеки етап на бизнеса (пълен бизнес цикъл). Състои от три фази, включително услуга за обучение (бизнес коучинг).

Програмата включва ТРИ фази, всеки кандидат може да кандидатства за всяка фаза по отделно.

  1. Проучване на възможностите за реализация – ФАЗА 1
  2. От концепция към пазар: ФАЗА 2;
  3. Популяризиране: ФАЗА 3.

Ако сте микро, малко или средно предприятие и сте новатири с иновативни концепции за развитие на Вашия бизнес, то Инструмента за МСП по Хоризонт 2020 е вашата програма, по която през настоящата година ще имате възможност да кандидатствате.

 

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .