МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Производствени дейности;
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;

– Автосервизни услуги;

– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.;

– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др..

  • Местно занаятчийство:

– Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

Бенефициенти

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Инвестицията да се осъществява в селски район;
  • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
  • Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Критерии за подбор

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

Допустими разходи

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бюджет: 100 000 000 евро

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч.