ПРОЦЕДУРА “УМЕНИЯ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. За реализиране на тази цел програмата ще финансира проекти за провеждане на 3 вида обучения на заети и новонаети лица в предприятията:

 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и/или
 • Обучения по ключови компетентности и/или
 • Специфични обучения

Целева група трябва да бъдат включени лица от една или повече от следните групи:

 • Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията са придобили квалификация или имат работа:
 • Неактивни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., извън образование и обучение
 • Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.
 • Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.
 • Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование
 • Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна  степен
 • Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено  средно или висше образование
 • Заети лица
 • Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г.
 • Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование
 • Заети участници, вкл. самостоятелно заети в приоритетни сектори на икономиката

Допустими кандидати и партньори по настоящата процедура са „Работодатели“.

Работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Кандидати и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ  – 15 000 лева;

Максилен размер на безвъзмездна финансова помощ – 3 911 660 лева

 Краен срок за кандидатстване – 03.05.2019 г., 17:30 ч.

 

За повече информация вижте прикачено резюме от тук