БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ,  СЪГЛАСНО ЧЛ. 26А ОТ ЗАКОРА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Държавна помощ на преки безвъзмездни средства чрез

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

(резюме по проектонасоки)

 1. Цел на процедурата

 

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8 май 2020 г. и 29.06.2020 г. и C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. като се дава приоритет за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти.

 

 1. Размер на финансирането:
 • Общ размер на програмата: 51 милиона лева,
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ на един кандидат: до 4% от оборота за 2019 г., представляващ нетните приходи от продажби, оповестени в годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството, но не повече от 1 564 664,00 лв. (800 000 евро).
 • Марката може да се комутира с други помощи, получени по ковид мерките.

 

ВАЖНО!

 

 • Подаването на заявления ще се извърши чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез попълване на уеб базиран формуляр и прикрепяне на придружителни документи.
 • Срокът за кандидатстване – препоръчва се заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне на  процедурата (08.02.2021-21.02.2021).
 • Подадените формуляри се разглеждат в 20-дневен срок от получаването им по реда на тяхното постъпване.

 

 • Допустими кандидати

 

 • Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър;
 • Туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма, валидна към датата на подаване на заявлението.
 • Туроператори и туристически агенти, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.), включително и на ниво група.

 

ВАЖНО: Не е допустимо предприятие, което има задължения по влезли в сила актове и/или има разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата.

 

 1. Допустими разходи:

 

 • Средства за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.
 • Туроператорът/туристическият агент следва да разполага с доказателства, че разходите, подлежащи на компенсиране, не са възстановени към датата на получаването на помощта, и въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че няма да бъдат възстановени на по-късен етап, както и че не са покрити от застраховка.
 • Извършени през периода разходи за основната дейност.

 

 • ВАЖНО: В случай, че разходите бъдат възстановени от доставчиците на услугите в пет годишен срок, считано от датата на плащане на услугата на доставчика или получени като обезщетение по застрахователно събитие, получената компенсация за тези разходи трябва да бъде възстановена на Министерството на туризма.

 

 

ВАЖНО!

 • Разходите са за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

 

Срок за отваряне на процедура – 08.02.2021г.