Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

 

Целта на операцията е предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, който се предоставя, възлиза на 15 милиона лева.

Финансовата помощ за един кандидат може да бъде минимум 50 000лв, максимум – 150 000лв..

Интензитет на подпомагане ще се определя спрямо категорията на предприятието кандидат, както следва:

– за големи предприятия – до 70 % от общо допустимите разходи по проекта;

– за средни предприятия – до 80 % от общо допустимите разходи по проекта;

– микро- и малки предприятия – до 90 % от общо допустимите разходи по проекта.

Допустими кандидати са работодателите, които искат да осигурят тази социална придобивка за своите служители. Допустимо е партньорство с други работодатели, но не е задължително. 

Допустимо е асоциирано партньорство с не повече от пет участника.

Допустими дейности:

 • Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.
 • Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.
 • Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.
 • Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.

Допустими разходи:

 • Разходи за персонал – Допустими са разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца – при покриване на средна брутна месечна заплата на наетите лица за икономическа дейност “Хуманно здравеопазване и социална работа” за последната година /по данни  на НСИ/ и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО. ;
 • Разходи за материали и консумативи;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за СМР;
 • Непреки разходи.

 Допустими целеви групи:

 • Безработни;
 • заети лица (родители)

За да се гарантира устойчивост, при направена инвестиция по проекта кандидатите ще имат ангажимент от 5 години да запазат предназначението на детския кът.

Краен срок за кандидатстване по настоящата процедура – 15.12.2020 г., 17,30 ч.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук