ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Основната цел на програмата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови възобновяеми енергийни източници до 1 MW за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи преходът на частния сектор към екосъобразна дейност. 

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

3. Да са микро-, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация;

4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година за:

– Микро предприятие ≥ 80 000 лв.

– Малко предприятие ≥ 187 000 лв.

– Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лв.

5. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Всички кодове на икономическа дейност са допустими с изключение на следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;

– сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;

– сектор С „Преработваща промишленост“ – част от раздел 10 „Производство на хранителни продукти”;

– сектор С „Преработваща промишленост“ – част от раздел 11 „Производство на напитки”.

Минималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният1 000 000 лева, като максималният размер НЕ може да надвишава реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.:

 • за микропредприятия – 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Съфинансирането по процедурата ще се определя в зависимост от мястото на изпълнение и категорията на предприятието.

Допустими за финансиране ще са дейности, при които:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление не надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество, но не повече от 1 MW;
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система;
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии;
 • Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Допустими разходи за финансиране: 

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), включващи:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).Индикативен срок за обявяване: 13 януари 2023 г.

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията