BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по ПМДР

 (резюме по публикувани насоки)

 

 1. Цел на процедурата

 Целта на операцията е предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

 1. Размер на финансирането:
 • Общ размер на програмата: 3 186 625.22 лв,
 • Минимален размер на помощта за един проект – 2 000лв.
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ на един кандидат: до 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г. (сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

 

ВАЖНО!

 • В случай че един кандидат е собственик на повече от едно преработвателно предприятие, то следва да подаде отделно проектно предложение за всяко едно от тях.
 • Кандидатът следва да докаже спад в оборота за месец септември или октомври, или ноември 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец от последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.) за всяко отделно преработвателно предприятие.
 • В случай че един кандидат подава проектни предложения за повече от едно преработвателно предприятие, то трябва за всяко едно от тях да се предоставят конкретни данни, отразени в счетоводната документация на кандидата чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система за всяко едно преработвателно предприятие.

 ВАЖНО!

 • В случай че кандидатът е получил безвъзмездна финансова помощ по реда на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, той не може да декларира разходи за дейности за същия период за компенсация по настоящата процедура.
 • Във връзка с изискванията на т. 13.1, допустимите разходи, независимо от техния вид, ще се считат за допустими след последния месец, в който попада последният по дата/най-крайна дата разходнооправдателен документ, приложен към техническия отчет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 Допустими кандидати

 •  Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите (микро, малко или средно предприятие), извършващи икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 е по код 20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • Да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.
 • Да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (отм.) и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“.
 • Да са регистрирали спад в оборота за месец септември или октомври, или ноември 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот през 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец от последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.).
 • Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.

Допустими разходи:

 • Разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите
 • Разходи за оперативен капитал

ВАЖНО!

 • Разходите следва да са извършени след 01.02.2020 г. и до 31.12.2020г.
 • Срокът за изпълнение на проекта е 30 календарни дни, считано от датата на въвеждане на подписания АДПБФП в ИСУН 2020.

 

Краен срок за кандидатстване – 05.04.2021 г. 17:00 ч.