BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ по ПМДР

 (резюме по публикувани насоки)

 1. Цел на процедурата

Целта на операцията е осигуряването на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Компенсирането на производители на аквакултури може да бъде предоставено за временно спиране или за намаляване на производството и продажбите, или за допълнителни разходи за съхранение, настъпили между 1 февруари и 31 декември 2020 г. вследствие на избухването на COVID-19

 Размер на финансирането:

 • Общ размер на програмата: 6 153 537,08 лв,
 • Минимален размер на помощта за един проект – 2 000лв.
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ на един кандидат: до 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г. (сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

 ВАЖНО!

 • В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение за всеки обект за аквакултури, регистриран със собствен номер по реда на чл. 25 от ЗРА и собствен регистрационен номер по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (наричан по-долу аквакултурно стопанство).  В случай че един кандидат притежава повече от едно аквакултурно стопанство, проектно предложение може да се подаде за всяко едно стопанство.
 • В случай че един кандидат подава проектни предложения за повече от едно аквакултурно стопанство, то трябва за всяко едно от тях да се предоставят конкретни данни, отразени в счетоводната документация на кандидата чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система за всяко едно аквакултурно стопанство.
 • Кандидатът следва да докаже спад в оборота за месец септември или октомври, или ноември 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец от последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.) за всяко отделно стопанство.

 ВАЖНО!

 • В случай че кандидатът е получил безвъзмездна финансова помощ по реда на процедура чрез подбор на проекти „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“, той не може да кандидатства и декларира дейности и разходи по настоящата процедура, той не може да декларира разходи за дейности за същия период за компенсация по настоящата процедура.
 • Допустимите разходи, независимо от техния вид, ще се считат за допустими след последния месец, в който попада последният по дата/най-крайна дата разходнооправдателен документ, приложен към техническия отчет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 Допустими кандидати

 •  Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите (микро, малко или средно предприятие), извършващи дейност рибовъдство или еквивалентна в областта на производството на аквакултури
 • Да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.
 • Да са регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
 • Да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
 • Кандидати, които са регистрирали спад в оборота за месец септември или октомври или ноември, 2020 г. (по избор) с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец(нетни приходи от продажби) от 2019, 2018 и 2017 г
 • Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.

Допустими разходи:

 • Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
 • Разходи за съхранение;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи, разходи за логистични услуги);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

ВАЖНО!

 • Разходите следва да са извършени след 01.02.2020 г. и до 31.12.2020г.
 • Срокът за изпълнение на проекта е 30 календарни дни, считано от датата на въвеждане на подписания АДПБФП в ИСУН 2020.

Краен срок за кандидатстване – 05.04.2021 г. 17:00 ч.