Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020

 

В периода септември – октомври 2019г. се очаква приемът на проектни предложения по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020.

Целта на подмярката е повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, който се предоставя, възлиза на 15 646 400 лв. Финансовата помощ за един кандидат, за един проект по процедурата не може да надвишава 1 000 000 лв., като няма минимална.

Интензитет на подпомагане до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

Проектните предложения ще се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

На 14.08.2019г. бяха публикувани проекто насоките по процедурата, като писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 22.08.2019 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 Допустими кандидати са:

 1. Висши училища, които са акредитирани по Закона за висшето образование и имат актуална акредитация за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“ съобразно изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация, проверима на  http://rvu.mon.bg и имат съответстващи лицензирани специалности за включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия.,
 2. Професионални гимназии, които са институции съгласно чл. 18, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и имат право да обучават по професии по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“ съобразно изискванията на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/ и имат утвърдени от Министерство на образованието и науката (МОН) учебни планове по специалността за включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия.
 3. Центрове за професионално обучение, които са институции съгласно чл. 18, т. 6 от ЗПОО и имат право да обучават по професии по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“ съобразно изискванията на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/ и имат съответстващи лицензирани специалности за включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия, проверими на https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/.
 4. Научни институти по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките и научните институти по чл. 6, ал. 1 от Закона за Селскостопанска академия.
 5. Опитни станции, които са самостоятелни научни звена по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките или Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по чл. 6, ал. 2 от Закона за Селскостопанска академия.

Научните институти и опитните станции могат да кандидатстват за подпомагане за организиране само на семинари.

Допустими дейности:

Подпомагат се организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горското стопанство:

 • Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

а) краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;

б) дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и

в) специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска  техника.

 • Курсове за обучение за горски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

а) краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;

б) дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и

в) специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа с горска техника.

 • Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства.

В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, минималната продължителност на семинарите може да бъде:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

 • Семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства.

В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, продължителността на семинарите може да бъде:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

Допустими разходи:

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се предоставя под формата на стандартни разходи за всяка допустима дейност по подмярката, съгласно чл. 67, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 , както следва:

 • За курс с минимална продължителност 150 часа – на стойност 2 364 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 100 часа – на стойност 1 595 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 30 часа – на стойност 524 лв. за един обучаем;
 • За семинар 8 часа – на стойност 61 лв. без ДДС (73,20 лв. с ДДС) за един обучаем;
 • За семинар 18 часа – на стойност 180 лв. без ДДС (216 лв. с ДДС) за един обучаем.

Допустими целеви групи:

Процедурата е насочена към земеделските и горските стопани и заетите лица в техните стопанства.

За целите на настоящата процедура:

 • Всеки курс или семинар трябва да бъде обособен за конкретен вид допустима целева група – земеделски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) или горски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства).
 • Земеделските стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) е допустимо да бъдат включени само в курсове от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 541 „Хранителни технологии“ и 640 „Ветеринарна медицина“.
 • Горските стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) е допустимо да бъдат включени само в курсове от професионално направление 623 „Горско стопанство“.
 • Всяко лице от целевата група може да бъде включено само в един дългосрочен (100 или 150 учебни часа) и в един краткосрочен (30 учебни часа) курс и в неограничен брой семинари на различни теми.
 • Едно лице може да бъде включено в дейност по проекта само ако не е участвало до момента в същата дейност, финансирана вече от друг източник.

 

За повече информация може да се запознаете с резюме на подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от тук.