ПРОЦЕДУРА  “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

Цел на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими за финансиране са:

Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
Придобиване на специализиран софтуер (необходим за разработване), необходим за изпълнение на проекта – до 200 000 лв.
НЕ СЕ финансира придобиването/разработването на ERP системи, CRM системи, (MOM / MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения

Безвъзмездно финансиране

В зависимост от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ“ или „регионална помощ“ , процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са от 35 % до 70 % в зависимост от район на изпълнение на фирмата и нейна категория.

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за корупция или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка;
2) Кандидати, които трябва да разполагат с микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ;
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.
5) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:
– Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
– Интензивни на знание услуги;
– Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;

6) Да са заявили подкрепа по проекта за основна икономическа дейност.
7) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими.

Краен срок за кандидатстване до 21 май 2019 г.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .