Подпомагане на малки предприятия с оборот за 2019 г. над 500 000 за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г.

Допустими кандидати:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

  • С минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;

Изисквания към кандидатите:

  • Да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;

– Да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, вкл. следните примерни разходи:

  • за суровини, материали и консумативи;
  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ – 100 %

Максимален размер на безвъзмездната помощ, която може да получи всяко предприятие е до 50 000 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на малките предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от допустимите сектори.

ВАЖНО!

  • Включени са финансови и технически параметри за оценка, с което пададените проектни предложения ще бъдат оценявани по тези критерии и ще бъдат одобрявани за финансирани, единствено кандидатите, които ги покриват максимално.
  • Принципът “първи подал – първи по право” по настоящата процедура няма да важи!

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме