Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”

 

Администратор на държавната помощ е: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

Цел

Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на
предприятията.

Допустими кандидати

Това са  предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз

Допустими партньори

Могат да бъдат предприятие – търговец по смисъла на ТЗ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕС и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на ЕС. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на ЮЛ.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:
1. Информатика и ИКТ;
2. Мехатроника и чисти технологии;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

Изпълнение на проектите

Проектът се изпълнява на отделни етапи, като:
– Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от 3 месеца от датата на влизане в сила да договора;
– Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 месеца от датата на влизане в сила да договора.

Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:
50% – за индустриални научни изследвания;
– 25% – за експериментално развитие;

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с:
10% за средни предприятия;
20% за малки предприятия;
– до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие;

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи;

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв.

Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Срокът за подаване на документите е от 01.07.2019 г. до 17,30 ч. на 09.08.2019 г., вкл..

 

Допълнителни подробности може да откриете в подготвеното Резюме тук