Процедура BG05M2OP001-3.017 „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“

 

Основната цел на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етно-културните различия.

Настоящата процедура е насочена за осигуряване на условия за:

– повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и обучения на образователни медиатори за работа в мултикултурна среда. Целта е равноправно участие на всички ученици в българската образователна система, повишаване на мотивацията за учене, включително за изучаване на майчиния език, и подкрепа на културната идентичност на децата и учениците;

– прилагане на стратегия за квалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за работа в мултиетническа среда и особено на работещите с деца-билингви;

– създаване на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.

Допустими кандидати

  • Юридически лица с нестопанска цел, съгласно ЗЮЛНЦ, да са със самостоятелна правосубектност и да са регистрирани на територията на Република България.
  • Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) трябва да са регистрирани в обществена полза, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ най-малко две години преди датата на обявяване на настоящата процедура.
  • ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, следва да имат цели и предмет на дейност и работят в сферата на образованието, интеграцията на малцинствени и уязвими групи, включително образователна интеграция, подкрепа на деца в риск от социално изключване и др. подобни най-малко две години преди датата на обявяване на настоящата процедура.

Партньорството по настоящата процедура е задължително. Партньорството в проектното предложение обхваща минимум 3 партньора – детски градини и/или училища.

Кандидатите и партньорите трябва да имат Административен, оперативен и финансов капацитет. За финансов капацитет. Кандидатът и партньорите разполагат с финансов капацитет по настоящата процедура, когато през последните две приключени финансови години преди датата на кандидатстване общият им оборот с натрупване е поне 30 % от стойността на исканото финансиране.

Допустими партньори:

По настоящата процедура допустими партньори са:

– Държавни и общински училища и детски градини,

– Висши училища.

Общи изисквания за партньорите – Партньорството с поне три образователни институции – училища и/или детски градини е задължително.

Партньорството с висше училище не е задължително.

Допустими дейности

  1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.
  2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.

А. Краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на квалификационни кредити, вкл. професионални педагогически тренинги, практикуми, лектории и др.

Б. Краткосрочни обучения, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити, за повишаване на педагогическите, социалните и гражданските компетентности.

3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени  за работа в мултикултурна среда. Това може да  включва провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда.

Освен описаните по-горе допустими преки дейности, всяко проектно предложение задължително трябва да включва и следните непреки дейности:

Дейности за организация и управление

– Дейности за информация и комуникация.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура: 200 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура: 500 000 лв.

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.03.2020 г., не по-късно от 17:30 часа

 

За повече информация вижте прикачено резюме от тук