Процедура „Дигитализация на малки и средни предприятия“ по ОПИК 2014- 2020

 

От помощта могат да се възползват съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК. Имат три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.). И са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби за последните три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва според категорията на предприятието:

 • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

Развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
 • Интензивни на знание услуги;
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

Цели на предоставяната БФП по процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

Дейностите, трябва да бъдат насочени към подобряване качеството на съществуващите процеси, продукти и услуги, чрез въвеждане на базирани и ИКТ системи и приложения.

Допустими разходи ще бъдат:

 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на произвадствените процеси, вкл. такива  използващи VR/AR (виртуална добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др.  
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
 • Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа.
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

Максималният интензитет на помощта за всяка от допустимите категории предприятия ще бъде 70 %.

Минимален размер на БФП: 50 000 лв.
Максимален размер на БФП: 391 166 лв. /200 000 евро/

Общия размер на бюджета по процедурата: 58 674 900 лв./ 30 млн. евро/

Очакван прием апирл 2020 г. – юни 2020 г.

 

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .