Цели на процедурата са:

 • Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
 • Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;
 • Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование.
 • Целта е слабограмотните лица да овладеят основни умения в областта на четенето, математиката, природните науки, базови цифрови и комуникативни умения и по този начин да не са рискова група на пазара на труда. Ето защо от първостепенна важност е осигуряването на достъп до курсове за ограмотяване на възрастни и на подходяща среда за компенсиране на проблемите в грамотността, както и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап в класовете 5, 6 и 7 клас.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

      15 000 000 лв

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура: 250 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура: 750 000 лева.

Процент на съфинансиране:

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Режим de minimis

 

Допустими кандидати:

Държавни и общински училища.

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза,

-да са регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ със самостоятелна правосубектност и да има седалище и адрес на управление на територията на Република България.

– целите и предметът на дейност на ЮЛНЦ да обхващат сферата на образование и/или социално-икономическа интеграция на уязвими групи (маргинализирани, неграмотни или слабо грамотни лица, лица, отпаднали от системата на образованието, безработни лица, лица търсещи или получили международна закрила); ЮЛНЦ следва да са извършвали дейност през последните две финансови години.

Едно училище може да участва само в едно проектно предложение – като кандидат или партньор.

В случай, че кандидатът е ЮЛНЦ, партньорството с поне едно училище е задължително!

Едно ЮЛНЦ може да участва в не повече от четири проектни предложения, както следва:

 • като кандидат в едно проектно предложение и като партньор в не повече от три други проектни предложения

или

 • само като партньор в не повече от четири проектни предложения.

В едно проектно предложение може да участва не повече от едно ЮЛНЦ в качеството му на кандидат или на партньор.

ВАЖНО!! Кандидат по настоящата процедура може да подаде само едно проектно предложение!

Кандидатът трябва да има нужния административен и финансов капацитет:

– Ръководителят на проекта има минимум 2 години опит в управлението/

изпълнението на сходен тип дейности и/или управление/изпълнение на сходен тип проекти;

– всеки от членовете на екипа има най-малко 1 година опит в изпълнението на сходен тип дейности и/или управление/изпълнение на сходен тип проекти,

Финансовият капацитет по настоящата процедура се оценява съвкупно на база на данните за общия оборот за кандидата и партньорите с натрупване за последните две приключили финансови години преди датата на кандидатстване.

Кандидатът и партньорите трябва да могат да осигурят необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по проекта.

Допустими партньори:

– Държавни и общински училища;

– Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ;

– Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които предоставят кариерно ориентиране и консултиране.

Едно училище може да участва само в едно проектно предложение – като кандидат или партньор!

Партньорите – ЮЛНЦ следва:

– да са регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ като организации за осъществяване на дейност в обществена полза най-малко две години преди датата на обявяване на процедурата.

– целите и предметът на дейност на ЮЛНЦ да обхващат сферата на образование и/или социално-икономическа интеграция на уязвими групи (маргинализирани, неграмотни или слабо грамотни лица, лица, отпаднали от системата на образованието, безработни лица, лица търсещи или получили международна закрила);

-към датата на подаване на проектното предложение да са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията.

Допустими асоциирани партньори:

-Общини – на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор),

– Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“,

– Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“,

– Регионалните управления на образованието,

– Държавната агенция за бежанците.

ВАЖНО!! Включването на асоциирани партньори в проектното предложение не е задължително. Асоциираните партньори могат да участват в повече от едно проектно предложение.

 

Дейности, допустими за финансиране:

Дейност 1. Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация.

Дейност 2. Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години.

Дейност 3. Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование.

Дейност 4. Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда.

ВАЖНО!! Дейност 4 е незадължителна по настоящата процедура.

 

Допустими разходи

 1. Разходи за идентифициране на лица от целевата група (режим не помощ)
 2. Разходи за идентифициране на лицата от целевата група (режим на минимална помощ)
 3. Разходи за мотивиране на лица от целевата група и включването им в Дейност 2 или Дейност 3 (режим не помощ)
 4. Разходи за мотивиране на лица от целевата група и включването им в Дейност 2 или Дейност 3 (режим на минимална помощ)
 5. Разходи за провеждане на курсове за ограмотяване.
 6. Разходи за провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап.
 7. Разходи за стипендии за участие.
 8. Разходи за провеждане на изпити.
 9. Разходи за стипендии за успех.
 10. Разходи за подпомагане на прехода от образование към реализация на пазара на труда (режим не помощ)
 11. Разходи за подпомагане на прехода от образование към реализация на пазара на труда (режим на минимална помощ).

Недопустими разходи

– закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;

– разходи за комисионни, както и лихви по дългове;

– непредвидени разходи;

– разходи за закупуване на земя и сгради;

– разходи за транспортни услуги

– разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение

– разходи за възстановим ДДС;

-разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове; глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

– разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Допустими целеви групи

-Лица, навършили 16 години: без завършени класове от началния и/или прогимназиалния етап; неграмотни или слабо грамотни лица; лица, отпаднали от системата на образованието; безработни лица; лица, търсещи или получили закрила.

Максималната продължителност на проекта е 26 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения- 17,30 часа на 31.03.2021 г.