Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Управляващия орган на ОПИК обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на помощта предвидена за тази процедура вече е увеличен на 200 000 000 лева.

Целта на процедурата е да осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Кандидати могат да бъдат:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

– да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;;

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

– да са средни предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

–  да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв

– са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС , подавана към НАП;

– да не са в затруднено положение към 31 декември 2019 г.

Изисквания към кандидатите:

– Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;

– Да имат минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 1 000 000 лв.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, вкл. следните примерни разходи:

  • за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

Разходи могат да се предявяват за възстановяване за 3 месеца , считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Размера на помощта ще бъде:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 150 000 лева.

Заявената помощ не може да надвишава 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Кандидатстването по настоящата процедура ще се извършва през електронната система (ИСУН), чрез подписване с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за кандидатстване е 24.08.2020 г., 16:30 часа.

 

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме