„Иновации за зелена индустрия”

по програма

 „Развитие на бизнеса, иновациите на малки и средни предприятия, България ”

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021

 

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.

Целевата група на Програмата са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Партньорството не е задължително, но ще носи допълнителни точки.

 • Проект с донорско партньорство се определя като сътрудничество между водещата фирма от България и поне едно юридическо лице от Норвегия, които реализират проект, в който всички юридически лица са независими едно от друго и извършват съответните съществени задачи по изпълнението на проекта.
 • Партньорски проект се определя като сътрудничество между водещата фирма от България и поне едно юридическо лице от България, които реализират проект, в който всички юридически лица са независими едно от друго и извършват съответните съществени задачи по изпълнението на проекта.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ

 • Допустими кандидати:

МСП и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България.

 • Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.
 • Основните дейности на кандидата трябва да са тясно свързани с дейностите, за които кандидатства;
 • Основната дейност на партньора трябва да бъде тясно свързана с дейностите, по които ще има принос в проекта;
 • Допустими партньори:

Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

– Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;

–  Разработване на „зелени” стоки и услуги;

– Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”. В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

 • Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
 • Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
 • Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на:

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

И двата показателя за резултатите трябва да бъдат избрани във „Образец на очакваните резултати“. В допълнение, могат да бъдат избрани незадължителни индикатори като „създадени работни места“.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 • Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 • Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 • Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 • Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 • Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 • Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА СУМА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ (ГРАНТ) ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 200,000 евро.

Максималният размер на гранта, за който се кандидатства е 1,000,000 евро.

РАЗМЕРИ НА ГРАНТОВЕТЕ И СЪФИНАНСИРАНЕ

Размерът на гранта може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ.

Проектите трябва да бъдат подадени до Иновация Норвегия чрез електронния портал, не по-късно от 30 септември 2020 г., 13:00 ч. българско време.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук