„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ 

 

Настоящата процедура е финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.

Целта на процедурата е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.

Основната целева група на настоящата процедура са гражданите на територията на съответната община – бенефициент.

Допустими кандидати

По тази процедура за подбор на проектни предложения са допустими единствено общини по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Кандидатът следва да е община на територията на Република България и  да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа като посредник.

По настоящата процедура е допустимо партньорството. Няма ограничение за броя на партньорите по един проекта.

Допустими партньори

Партньор може да бъде всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, или неправителственa организация, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България, страните-бенефициенти или държава извън ЕИП, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.

Допустими дейности

 • Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
 • Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
 • Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в система за външно изкуствено осветление;
 • Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;
 • Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
 • Изготвяне на работен проект;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори или посещение на Кандидата/Партньора (Партньорите) в страна-донор;
 • Одит;
 • Дейности за информираност и публичност.

Размерите на БФП  може да бъде:

 • Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева);
 • Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: 600 000 евро (1 173 498 лева).

Краен срок за подаване на проектните предложения е до 05 март 2020 г., не по-късно от 16:30 часа българско време.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук