Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062

„СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“ по ОПРЧ

 Цел на процедурата

 Целта на процедурата е чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността с цел създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността според възможностите им. Чрез предоставяните услуги се цели развиване на потенциала на лицата с интелектуални затруднения чрез изграждане на трудови и социални умения. Да бъде предоставена психо-социална рехабилитация за хора с психични разстройства и предприемане на мерки за социалното им включване.

Размер на финансирането:

 • Общ размер на програмата: 10 милиона лева,
 • Минимален размер на безвъзмездната помощ – неприложимо
 • Максимален размер на безвъзмездната помощ – 1 000 000лв.
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ 100%

 Допустими кандидати

 Допустими кандидати са общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както следва:

 

Карта на услугите за подкрепа в общността

Социална услуга: Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения

  Допустими кандидати общини   Резервни общини
1 Дряново -1 1 Варна -1
2 Своге -1 2 Пловдив -1
3 Велико Търново – 1 3 Русе -1
4 Кюстендил -1 4  Силистра -1
5 Столична община -1 5 Карнобат -1
6 Шумен -1 6 Минерални бани -1
7 Перник -1 7 Септември -1
8 Търговище – 1 8 Алфатар -1
9 Кърджали -1 9 Елена -1
10 Враца -1

 ВАЖНО!

В случай че някоя от общините, попадащи сред допустимите кандидати се откаже от възможността да подаде проектно предложение по процедурата, то възможност за участие ще се предостави на община, попадаща в резервния списък при спазване на поредността, в която са изредени.

Към момента на кандидатстване, кандидатите – общини, следва да представят и копие от Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура.

Конкретния бенефициент по настоящата процедура следва да докаже административен, финансов и оперативен капацитет.

 

Допустими партньори

 • Доставчици на социални услуги;
 • Неправителствени организации;
 • Публични лечебни и здравни заведения;
 • Министерство на здравеопазването.

С оглед на целенасочеността на дейностите и търсените резултати, партньорството е задължително само с публичните лечебни и здравни заведения. За целите на настоящата процедура, под „публични лечебни и здравни заведения“ се имат предвид държавните психиатрични болници.

Един партньор може да участва в повече от едно проектни предложения, в случай че разполага с достатъчно капацитет, за да изпълни дейностите по проектите. В случай че някой от допустимите партньори участва в повече от едно проектно предложение, задължително се описва капацитета му за изпълнение на заложените дейности за всяко едно от тях. Тези обстоятелства следва да се удостоверят с декларацията на партньора.

Партньорът/ите по настоящата процедура трябва да докажат финансов капацитет и оперативен капацитет. Опитът на партньорите се оценява за всеки участник по отделно!

 Допустими дейности:

 1. Създаване на 10 нови центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

1.1   Осигуряване на достъп до почасови услуги, извършване на рехабилитация, социално и психологическо консултиране на лицата от целевата група, придобиване и/или възстановяване на уменията за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи;

1.2.      Мобилна работа и други профилирани дейности за подкрепа на лицата от целевата група, свързани с трудотерапия, подкрепа за трудово наставничество, включващо и менторство от член на екипа, за провеждане на трудова практика и трудова заетост в реална работна среда, както и за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, и текуща подкрепа в работния процес;

1.3.      Ремонт и оборудване на съществуващ сграден фонд с цел предоставяне на услугите в новите центрове, съгласно потребностите на целевата група.

 1. Разработване на вътрешни правила за дейността на услугите
 2. Подбор, наемане, обучение на персонала, супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите в центровете за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения

       Допустими разходи:

 1. Разходи за персонал
  • Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя и  доплащания
  • Разходи за командировки (пътни, дневни, квартирни)
 2. Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнение на преките дейности по проекта – разходите са допустими в размер до 5 % от допустимите преки разходи по проекта.
 3. Разходи за материални активи:
  • Разходи за оборудване и обзавеждане на помещенията в Центровете за социална рехабилитация и интеграция за лицата с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.
  • Разходи за закупуване на транспортни средства, в т.ч. специализирани транспортни средства за хора с увреждания – разходите са допустими в размер до 90 000.00 лв., като максимално допустимата стойност за едно транспортно средство е до 30 000.00 лв., а за специализирано транспортно средство до 60 000.00 лв.
  • Разходи за нематериални активи – следва да са пряко свързани с финансираните преки дейности
 4. Разходи за услуги:
  • Режийни разходи, в т. ч. разходи за вода, електричество/отопление, поддръжка на помещенията, телефон, интернет;
  • Разходи за застраховки на придобитото оборудване;
  • Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде
 5. Разходи за СМР
  • Разходи за строително-монтажни работи – за реконструкция, текущ и основен ремонт на сградите/помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите от целевата група.
 6. Непреки разходи – определят се чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи
Обща стойност на проектното

предложение (БФП )

Единна ставка
под 200 000 лв. 9 %
от 200 001 – 400 000 лв. 9%
от 400 001 – 600 000 лв. 6%
от 600 001 – 1 000 000 лв. 7 %

    Допустими целеви групи:

Допустими целеви групи по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са:

 • Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността, и техните семейства;
 • Служители в  организации  и  институции,  ангажирани   с  процесите  на деинституционализация;
 • Служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30. 06. 2023 г., като продължителността на предоставяне на услугите от центровете за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения в общността по настоящата процедура е не по-малко от 12 месеца

 

Краен срок за кандидатсване: 30.06.2021 г., 17:30 часа