Кандидатстване по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР

През април 2021 ще се отвори за кандидатстване № BG06RDNP001-4.012 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

За мярката са осигурени общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размера на 215 880 000 евро/ 422 218 104 лв.:

 • 149 160 000 евро публични средства и
 • 66 720 000 евро по линия на инструмента за възстановяване EURI / NextGeneration EU.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 15 000 евро/ 29 337лв.

Максималният размер на общите допустими разходи е 1.5 мил. Евро. / 2 933 700 лв.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 мил. Евро, БФП до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта, с възможност за увеличаване:

 • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation с още до 25%. Това са инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника,;
 • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10%

4 За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1.5 мил. Евро, БФП до 35% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта, с възможност за увеличаване:

 • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation с още до 25%. Това са инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника;
 • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10%

Важно! Максималния размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием, проведени лед 01.01.2021г. е в рамките на 250 хил. евро./ 488 950лв.

Разходите за земеделска техника не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

Разходи за инвестиции, попадащи в Приложение № 1, се отчитат изцяло към бюджета по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

Допустими кандидати са земеделски производители или групи или организации на производители., които имат икономически размер на стопанството над 8 000 евро измерен в стандартен производствен обем.

Допустими дейности:

По наредба са допустими материални инвестиции за:

 • Модернизация и механизация – закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция – силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция – ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда – машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност – активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване и отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. капково напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти.

По наредба са допустими нематериални инвестиции за:

 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Индикативен срок за отваряне на процедурата: април.2021 г.

Допълнителна информация относно приоритетите и подробности може да откриете тук

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *