Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, компонент „Иновации за зелена индустрия“ НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български МСП в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ

 • Допустими кандидати:

–          МСП, както е определено в Регламент 2003/3611 на ЕС, установени като юридически лица в България и регистрирани по българския търговски закон.

–          Кандидатът трябва да е установен за най-малко три завършени фискални години поради крайния срок за подаване на проектни предложения (2018,2019, 2020).

–          Допустими партньори: Всеки частен или публичен субект, търговски или нетърговски или НПО, установен като юридическо лице в Норвегия или в България.

 • Допустими партньори:

Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологични технологии;
 • Разработване на „зелени” стоки , услуги, технологии;
 • Разработване и внедряване на „по-екологични (зелени) производствени процеси”.
 • В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:
  • Разработени иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
  • Внедрени иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);

Всички проекти за „ иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на:

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 • Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 • Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 • Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 • Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 • Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 • Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

 

МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА СУМА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ (ГРАНТ) ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

 Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 50,000 евро. Максималният размер на гранта, за който се кандидатства е 200,000 евро.

Общият размер на финансовата помощ по програмата е 1 7000 000 евро.

РАЗМЕРИ НА ГРАНТОВЕТЕ И СЪФИНАНСИРАНЕ

 Размерът на гранта може да варира между 35% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ.

Категориите държавни помощи, които ще се прилагат по отношение на настоящата покана са следните

1.  Регионална помощ,

 Максималният интензитет на гранта за регионални инвестиции е, както следва:

 • 25% за София и Югозападния регион в България;
 • 50% за останалите 5 региона.
 • МСП могат да получат бонус, възлизащ на 10% за  средни  и  20% за микро и малки предприятия от допустимите разходи.

2.  Помощ за МСП,

 • Инвестиционни помощи за МСП;
 • Помощи за консултантски услуги за МСП;
 • Помощи на МСП за участието им в панаири.

3.  Научно-изследователска и развойна дейност и иновации, член 25

 • допустимите разходи за експериментални разработки (TRL 5-8)

4.  Помощи за МСП за иновации,

5.  Помощи за защита на околната среда

 • Инвестиционни помощи, които дават възможност на предприятията да надвишат стандартите на Съюза за опазване на околната среда или да повишат равнището на опазване на околната среда при липса на стандарти на Съюза;
 • Инвестиционни помощи за ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Съюза;
 • Инвестиционни помощи за повишаване на енергийната ефективност.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ – преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на проекта

 • разходите за персонал, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, включени във възнаграждението,
 • като алтернативен вариант, единичните разходи (часовите ставки) могат да бъдат определени в съответствие с правилата за прилагане на съответната скала на единични разходи;
 • пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта,
 • разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване, при условие че то е амортизирано в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти, приложими за водещата фирма

Допустими преки разходи

Следните преки разходи са допустими,:

а) разходите за персонал, назначен по проекта, включващ действителни заплати плюс социално осигурителни такси и други законоустановени разходи, включени в възнаграждението, при условие че това

отговаря на обичайната политика за възнагражденията на кандидата и партньора по проекта;

б) пътни и дневни разходи за командировка на персонал и доброволци, участващи в проекта;

в) разходи за ново или оборудване втора ръка, ако то се амортизира в съответствие с общо приети счетоводни принципи.

г) разходи за материали  и консумативи, ако те могат да бъдат използвани за разработването и внедряването на иновацията по проекта;

д) разходи, свързани с други поръчки, възложени от кандидата за целите на изпълнението на проекта, при условие че възлагането отговаря на приложимите правила за обществените поръчки;

е) разходи за покупка на недвижими имоти и земя

Разходите за закупуване на недвижими имоти, което означава сгради, построени или в процес на изграждане, и съответните права върху земята, върху която са построени, и земя, която не е построена, могат да бъдат допустими при следните условия, без да се засяга прилагането на по-строги национални правила:

– трябва да има пряка връзка между покупката и целите на проекта;

– покупката на недвижими имоти и / или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта, освен ако изрично не е определен по-висок процент в решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ за проекта;

– преди покупката се получава сертификат от независим квалифициран оценител или надлежно упълномощен официален субект, потвърждаващ, че покупната цена не надвишава пазарната стойност и че е освободена от всички задължения по отношение на ипотечните и други задължения.

– Недвижимите имоти и / или земя не могат да бъдат продадени, наети или ипотекирани в рамките на пет години след завършването на проекта.

 

Проектите трябва да бъдат подадени до Иновация Норвегия чрез електронния портал, не по-късно от 24ти юни 2021 г,  четвъртък , 13:00 ч. българско време.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *