Процедура “Стимулиране внедряването на иновации в съществуващи предприятия” по  ОПИК 2014 – 2020

 

Кой може да кандидатства?

От помощта ще могат да се възползват кандидати, които са съществуващи предприятия. Регистрирани са като търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Друго от изискванията, е че предприятията трябва да имат минимум три приключени финансови години (2018, 2017 и 2016 г.).

По процедурата ще се финансират проекти, чието изпълнение води до: пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес. Те трябва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на ИСИС:

 • ИКТ и информатика;
 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица.

*ИНОВАЦИЯ е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Какви категории разходи ще бъдат допустими?

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за услуги

Какво ще бъде финансирането? 

1/ При режим „регионална помощ” (приложимо по Елемент А) – максималния интензитет на помощта се определя в зависимост от категорията на предприятието и региона, където се реализират дейностите: 

 • Микро и малко предприятие – 70 % (извън ЮЗР) и 45 % (в ЮЗР). Минимална сума на БФП – 100 000 лв. и Максимална сума на БФП – 500 000 лв.
 • Средно предприятие – 60 % (извън ЮЗР) и 35 % (в ЮЗР). Минимална сума на БФП – 100 000 лв. и Максимална сума на БФП – 750 000 лв.
 • Големи предприятия – 50 % (извън ЮЗР) и 25 % (в ЮЗР); Минимална сума на БФП – 100 000 лв. и Максимална сума на БФП – 1 000 000 лв.

2/ При режим de minimis (приложимо по Елемент А и/или Елемент Б) независимо от категорията на предприятието финансирането е 70 %.

 • Минимален размер на БФП: 100 000 лв.
 • Максимален размер на БФП: до левовата равностойност на 200 000 евро

3/ В случай на „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ (приложимо по Елемент Б) – независимо от категорията на предприятието финансирането е 70 %.

 

Общия размер на бюджета по процедурата: 117 349 800 лв.

Очакван прием  декември 2019 г. – февруари 2020 г.

 

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .