ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРЕГ  V-A Гърция-България 2014-2020

процедура за подкрепа за ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА МСП И РАЗРАСТВАНЕТО ИМ ИЗВЪН МЕСТНИЯ ПАЗАР

 

Цел на процедурата:

Повишаване на конкурентоспособността на МСП в гранично-гръцката гранична област и да допринесе за специфична цел на програмата 02 „Да се подобри капацитетът на МСП за разширяване извън местните пазари“, чиято цел е да стимулира растежа на предприятията на нови и съществуващи МСП в областта на трансгранично сътрудничество, чрез разширяване на икономическата дейност на нови пазари и продукти.

Общ бюджет на програмата

€10 000 000, от които 30% ще бъдат насочени към новосъздадени предприятия (новосъздадени или които не са завършили една финансова година).

Минимален и максимален бюджет на проектно предложение

Минимален сума за кандидатстване (за проектно предложение): 300 000 €

Минимален сума за кандидатстване (за проектно предложение): 600 000 €

Процент БФП

Безвъзмездната финансова помощ (БФП)  е 65% от допустимите разходи, направени по проекта, без значение големината на формата и вида направени разходи.

Допустими географски райони: Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали (райони от България) и Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес (райони от Гърция);

Допустими кандидати (МСП)

Всяко законно регистрирано юридическо лице (включително социални предприятия и кооперативи), които са:

 • Нови предприятия (новосъздадени или които не са приключили 1 финансова година);

ИЛИ

 • Съществуващи предприятия (които имат поне една приключена финансова година).

 Допустими разходи

 • сгради, инсталации, ландшафтни проекти (материални активи)
 • машини, оборудване, превозни средства (материални активи)
 •  разходи за персонал (оперативни активи)
 • разходи за софтуер (нематериални активи)
 •  разходи за реклама/маркетинг/участие в изложения (нематериални активи)
 • техническа/консултантска подкрепа (нематериални активи)
 • разходи за нови технологии/ноу-хау (нематериални активи)
 • Изискване за партньорство

Всеки кандидат (Основно предприятие), който подава проектно предложение, трябва да включи и един партньор (допустимо предприятие по схемата) от другата участваща страна. Такова сътрудничество трябва да бъде документирано чрез:

 • Преднамерени споразумение за бъдещо стратегическо партньорство
 • Споразумение, на база установено сътрудничество/стратегическо партньорство
 •  Споразумение, на база съществуващите партньорства за стратегическо интегриране / споразумения за „обвързване“

Краен срок за подаване на проектни предложения

Начална дата: 15.02.2019 г.

Крайна дата: 15.04.2019 г.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .