ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРЕГ  V-A Гърция-България 2014-2020

процедура за “Популяризиране на предприемачеството, в частност подпомагане на реализацията на нови идеи и съдействие при създаването на нови форми, включително чрез бизнес инкубатори”

 

Цел на програмата

Целта на интервенцията е да се подобрят системите за подкрепа на предприемачеството за МСП в трансграничния регион. Това трябва да бъде постигнато чрез създаването от бенефициентите на системи / дейности за подкрепа на бизнеса, които от своя страна ще предоставят услуги на предприятията, отговарящи на условията за подпомагане.

Допустими кандидати:

Проектът трябва да включва най-малко един бенефициент от всяка страна (Гърция и България), разположен в рамките на допустимата за това региони.

Общият брой на бенефициентите по проект не трябва да надвишава шест (6). Всички бенефициенти трябва да имат ясна роля в разработването и изпълнението на проекта.

Бенефициент може да бъде:

  • националните органи, които имат изключителна постижения по отношение на целите на настоящата покана
  • публично-правни субекти;
  • частни НПО организации: т.е. организации с нестопанска цел, неправителствени организации и др., създадени съгласно частното право

NB: Никакви дружества с търговски или индустриален характер не са допустими за финансиране.

  • Университети и изследователски центрове, само един (1) отдел на университет или един (1) институт за изследователски център може да кандидатства за всяко предложение. Участващият отдел или институт трябва да имат за основна академична дейност предоставянето на подкрепа и насърчаване на предприемачеството. Всеки университетски / изследователски център може да участва с различни отдели / институти в до 3 предложения.

Допустими географски райони: Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали (райони от България) и Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес (райони от Гърция);

Допустими дейности 

Бенефициентите на проекта могат да изпълнят 2 вида действия:

  1. инвестиции в инфраструктура и системи за подпомагане на бизнеса (инфраструктурата няма да се финансира самостоятелно, без предоставянето на услуги от поддържаната инфраструктура) и / или
  2. меки действия , т.е. услуги за крайните получатели (предприятия или потенциални предприемачи).

В минимален бюджет от едно предложение за проект е € 250 000 , а максималният бюджет е € 700 000.

Начин на кандидатстване

Проектното предложение трябва да бъде представено на Управляващия орган / Съвместния секретариат на програмата (СП) в две фази.

– За Фаза 1 – Предложението трябва да бъде представено не по-късно от 06/09/2019 до 15:00 часа местно време

– За Фаза 2 (чрез платформата MIS) – Предложението трябва да бъде подадено не по-късно от 60 календарни дни след датата на уведомителното писмо

 

За повече информация вижте прикачените резюмета на български и на английски.