ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“
ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ”

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2020 г.
Цели на предоставяната БФП по процедурата: Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.
Важно: Всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост. Виж приложената таблица

Тематична цел 8
– ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила
– ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените Тематична цел 9:
– ИП 7: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
– ИП 8: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
– ИП 9: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
– ИП 10: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
Тематична цел 10
– ИП 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила

Допустими кандидати: Допустими кандидати и партньори са всички посочени бенефициенти по съответните инвестиционни приоритети на ОП РЧР, а именно:

Кандидати и български партньори по инвестиционни приоритети:

ИП 1 – Министерство на правосъдието; Държавно предприятие „Фонд затворно дело”; работодатели ; социални партньори ; общини и райони на общини; неправителствени организации.

ИП 5 – институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията; служби в подкрепа на работодателите; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; социални партньори; неправителствени организации.
ИП 6 – Национална агенция за професионално образование и обучение; Министерство на здравеопазването; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; социални партньори; неправителствени организации.
ИП 7 – Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; работодатели; общини и райони на общини; читалища; неправителствени организации, социални предприятия , регистрирани поделения на вероизповеданията.
ИП 8 – Министерство на здравеопазването; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети; регистрирани поделения на вероизповеданията.
ИП 9 -Министерство на здравеопазването; Министерство на младежта и спорта; Министерство на правосъдието; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети, регистрирани поделения на вероизповеданията.
ИП 10 – социални предприятия; работодатели; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги.

Чуждестранни партньори: По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България.

Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура.
Чуждестранните партньори може да се търсят в бази данни, в които са регистрирани подходящи организации за чуждестранни партньори тук:
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/.
Чуждестранните партньори трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта.

Допустими дейности:
Задължителни дейности
– Допълнителни дейности:

Категории допустими разходи:
1. Разходи за персонал;
2. Разходи за материални/нематериални активи;
3. Разходи за услуги;
4. Непреки разходи.

БФП по процедурата (в лв.) за проект:
Минимален размер на БФП: 50 000 лева
Максимален размер на БФП: 150 000 лева

Максималният интензитет на помощта е: 100% от допустимите разходи.

Приоритизиране: По настоящата процедура приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които са разработени в рамките на Инвестиционен приоритет 1, Инвестиционен приоритет 9 и Инвестиционен приоритет 10.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук и допълнителна информация към него – тук