„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“

ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ”

 

Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазва-нето, равните възможности и не-дискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Могат да кандидатстват: Работодатели, НПО, социални предприятия, специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; общини; доставчици на социални услуги, Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика

Партньори могат да бъдат: По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България.

Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура.

Транснационалният партньор кандидатства за финансиране по линия на Европейския социален фонд пред управляващия орган на оперативната програма в съответната страна членка.

Чуждестранните партньори трябва да бъдат регистрирани в платформата за транснационално сътрудничество на ЕС http://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Допустими дейности:

Задължителни дейности:

 • Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
 • Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или нега- тивни).

Допълнителни дейности:

 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Категории допустими разходи:

 1. Разходи за персонал;
 2. Разходи за материални/нематериални активи;
 3. Разходи за услуги;
 4. Непреки разходи.

БФП по процедурата (в лв.) за проект:

Минимален размер на БФП: 50 000 лева

Максимален размер на БФП: 150 000 лева

Максималният интензитет на помощта е: 100% от допустимите разходи.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .