Кандидатстване по схема „Транснационални партньорства“

Предстои прием по схема „Транснационални партньорства“ по приоритетна ос №4 „Транснационално сътрудничество“ по ОПРЧР

В периода февруари – март 2020г. се очаква приемът на проектни предложения по схема „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Целите на схемата са да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, който се предоставя, възлиза на 15 110 297 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава 150 000 лева и не може да е по-малко от 50 000 лева.

Интензитет на подпомагане 100% от допустимите разходи.

Предстои условията за кандидатстване по процедурата да се публикуват в проектонасоки, изготвени от Управляващия орган на ОПРЧР.

Допустими кандидати са Работодатели, НПО, социални предприятия, специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; общини; доставчици на социални услуги, Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България. Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура.

Предвидените категории разходи са: разходи за персонал; разходи за материални/нематериални активи; разходи за услуги; непреки разходи.

Задължителните дейности включват:

  • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни;
  • Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
  • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.
  • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Допълнителни допустими дейности са:

  • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки;
  • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Може да изтеглите резюме от тук

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *