На 07.08.2020г. е обнародвана Наредбата, касаеща приема по новата извънредна Мярка 21 на ПРСР 2014-2020“

Кандидатстване по Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от Ковид-19“  от ПРСР

Процедурата има за цел гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства; осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти и запазване здравето на заетите в селското стопанство.

Мярка 21 ще се прилага с 3 подмерки

Подпомагането по новата мярка 21 ще се предоставя в три подмерки:

  1. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1” – за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство” за културите от Приложение № 1 (Приложение № 1 „Подпомагани култури“ от Наредбата), “Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и/или “Пчеларство”. Изтегли Резюме от тук.
  2. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2” – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за други култури, различни от тези в Приложение № 1 (от Наредбата), и/или сектор „Животновъдство“ за свине и птици; Изтегли Резюме от тук.
  3. “Изключителна и временна подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) и ОП COVID 3” – за микро, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и признати групи и организации на производители. Изтегли Резюме от тук.

Кандидатите по подмерки COVID 1 и COVID 2 подават заявление за подпомагане за съответната подмярка (съгласно Приложение № 5 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ за кандидати по подмярка COVID 1, съответно Приложение № 6 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ  за кандидати по подмярка COVID 2) в общинска служба по земеделие (ОСЗ) по:

  1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
  2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Заявлението за подпомагане се разпечатва в 2 екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Датата на разпечатване на заявлението се счита за дата на подаване на подписаното заявление за подпомагане в ДФЗ – РА. Приетите заявления получават идентификационен номер.

Кандидатите по подмярка COVID 3 подават заявление за подпомагане (съгласно Приложение № 7 от Наредбата- Заявление за ПОДПОМАГАНЕ за кандидати по подмярка COVID 3) в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по местонахождение на стопанството/предприятието или по адрес на управление. Когато стопанството/предприятието на кандидата се намира на територията на различни ОД на ДФЗ, заявлението за подпомагане се подава в една от тях по избор на кандидата или по адрес на управление. Приетите заявления за подпомагане получават идентификационен номер с отбелязана дата на подаване.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *