Обособяване на Детски кътове от работодатели

Предстои откриване на процедура „Детски кътове“,  финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

В периода февруари – май 2020г. се очаква приемът на проектни предложения по процедура „Детски кътове“. По приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта на операцията е предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, който се предоставя, възлиза на 15 милиона лева. Финансовата помощ за един кандидат може да бъде минимум 50 000лв, максимум – 150 000лв..

Интензитет на подпомагане 50 – 70%

Проектните предложения ще се подават по електронен път. Чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Предстои условията за кандидатстване по процедурата да се публикуват в проектонасоки, изготвени от Управляващия орган на ОПРЧР.

Допустими кандидати са работодателите, които искат да осигурят тази социална придобивка за своите служители. Допустимо е партньорство с други работодатели.

Допустими дейности:

  • Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.
  • Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.
  • Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.
  • Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.

Допустими разходи:

  • Разходи за персонал;
  • Разходи за материали и консумативи;
  • Разходи за материални/нематериални активи;
  • Разходи за услуги;
  • Разходи за СМР;
  • Непреки разходи.

За да се гарантира устойчивост, ще се поема ангажимент, ако оборудването е закупено по проект, да се запази предназначението на детския кът за 5 години. Трябвя да се запази заетостта на детегледачите след приключване на проекта между 6 месеца и една година.

Очаква се разходите за възнаграждения за детегледачите да са в размер на средна брутна месечна заплата по данни на НСИ по икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Процедурата е в отговор на все по-честата нужда от това да се осигури вариант за родителите, чийто деца трябва да се вземат по-рано от ясла или градина, както и за деца от по-малките класове, които вместо на занималня, могат да посещават този вид детски кътове. Това може да е и едно от решенията за лятната ваканция.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *