ОПИК ще отпуска безвъзмездна помощ на микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Управляващия орган на ОПИК пусна за обществено обсъждане процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на помощта предвидена за тази процедура е 88 453 495,45 евро.

Целта на процедурата е да осигури на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Кандидати могат да бъдат:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

– регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;

– да са микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

– да са регистрирали спад с минимум 20 %  в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и да извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

Допустими разходи

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, вкл. следните примерни разходи:

  • за суровини, материали и консумативи;
  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Разходи могат да се предявяват за възстановяване за 3 месеца

Размера на помощта ще бъде:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

Заявената помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи от продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.)

Кандидатстването по настоящата процедура ще се извършва през електронната система (ИСУН), чрез подписване с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за кандидатстване е 30 календарни дни след обявяване на процедурата. Индикативна дата за обявяване 11.05.2020 г.

 

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *