Процедура за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по  процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”.

Целта на процедурата е изпълнението на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

Процедурата е на обща стойност 2,5 млн. евро. Бенефициентите ще могат да получат 100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта е 150 хил. евро, а максималният – 200 хил. евро.

За да бъде допустим, Кандидатът следва да бъде индустриално предприятие, да има регистрация на територията на Република България и да е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

Допустими за финансиране са следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

  • Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за енергийна ефективност;
  • Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
  • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
  • Управление на проекта;
  • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
  • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
  • Дейности за информираност и публичност;
  • Одит.

Подаването на проектни предложения се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Срокът за кандидатстване е 16:30 часа на 21 октомври 2022 г.

Подробно резюме на схемата може да откриете ТУК!

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *