Отворена е за кандидатстване „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Процедура BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ е отворена за кандидатстване.

 

УО на ОПИК 2014-2020 обяви за отворена на кандидатстване Процедурата по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

– ИКТ и информатика;

-мехатроника и чисти технологии;

– индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

– нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими кандидати са: Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и имат минимум три приключени финансови години (2018, 2017 и 2016г.)

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Елемент А – „Инвестиции“:

  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент  Б „Услуги“

  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите .

Минималният размер на предоставяната БФП е 100 000 лв., а максималният размер – от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. в зависимост от вида на предприятието (МСП или голямо предпирятие).

Краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 30.04.2020 г.

Повече информация за програмата може да намерите тук

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *