Отворена за кандидатстване е програма „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“


Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“.

Общата цел на процедурата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности, които свързват множество и допълващи се намеси в областите на равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация и се основават на активно участие на ромската общност и междусекторно сътрудничество между местните институции за услуги.

Специфичните цели са:

  1. Увеличаване на достъпа и качеството на интегрираните мерки за ромите и други групи от населението, живеещи в компактни сегрегирани общности и изправени пред крайна бедност и изключване в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. Интегрираните мерки предполагат сложен подход, насочен към подобряване на качеството на живот на бенефициентите, при които най-малко два вида услуги трябва да се предоставят на едно и също лице в зависимост от неговите нужди.
  2. Овластяване на ромските общности, включително на ромските жени и младежи, да участват активно в решенията, които засягат тяхното развитие. Овластяването на ромите се разглежда като процес на разширяване на техните активи и способности както на индивидуално ниво (умения, знания, увереност и повишен достъп до равни възможности за личностно развитие), така и на колективно ниво (способност да се организират и мобилизират, за да предприемат съвместни действия за решаване на проблеми в общността), за да участват, да преговарят, да влияят и да държат отговорни институциите за формулирането и прилагането на политики, които засягат техния живот.
  3. Борба с всички форми на дискриминация и антиромски нагласи срещу ромите. Всички проекти, подкрепени с процедурата, трябва да насърчават зачитането на правата на ромите, борбата срещу дискриминацията, стереотипите и тормоза и ще работят за повишаване на осведомеността както в мнозинството, така и в малцинствените общности относно зачитането на етническото многообразие и разбирането на ползите от подходите, основани на зачитане на основните човешки права.

 

Проектите трябва да се разработят с активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции (местни власти, гражданско общество и други доставчици на услуги).

Допустими партньори от България са публични органи и неправителствени организации, като партньорството с поне една НПО, с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите, е задължително. Допустими кандидати са общини, в които ромските общности съставляват най-малко 5% от общото население и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изолирани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инфраструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-малко от 2000 жители.

Проектът се разработва съвместно с партньорската неправителствена организация след обширни консултации с представители на уязвимата общност(и), на територията, на която ще бъде реализиран проектът. В екипа за управление трябва да участва поне един представител на неправителствена организация-партньор.

Една неправителствена организация може да участва като партньор по проект в не повече от три проектни предложения.

Участието и сътрудничеството с партньор от държава-донор (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проекта се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

Общият бюджет на процедурата е 8 милиона евро, като минималният праг за финансиране е 500 хиляди евро, а максималният – до 1,2 милиона евро. Допустимите разходи за строителство/реконструкция/монтажни дейности не трябва да надхвърлят 40% от общата стойност на проекта.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 септември 2021 г., 18 часа.

Може да видите резюме ТУК.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *